Hoppa över navigering

Pensionsutdrag och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med en begäran om rättelse av pensionsutdraget.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs för att handlägga din begäran om rättelse av pensionsutdraget och för att lägga till uppgifter som eventuellt saknas i arbetspensionssystemets intjäningsregister eller korrigera felaktiga uppgifter i registret.

Om LPA inte får de uppgifter som begärs kan vi inte handlägga din rättelsebegäran. Uppgifterna i en begäran om rättelse av pensionsutdraget används bara vid LPA:s handläggning av begäran.

LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad skyldighet.

LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig

De uppgifter som behövs vid handläggningen av rättelsebegäran kan vi få från arbetsgivaren och de instanser som omfattas av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. När ärendet utreds kan vi använda bland annat uppgifter som finns i Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsanstalternas register samt i arbetspensionssystemets intjäningsregister. I samband med handläggningen av ärendet sparas uppgifter även i de nämnda registren.

LPA har rätt enligt lag att vid behov lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att handlägga rättelsebegäran. Om behandlingen av dina personuppgifter eller utlämnandet av uppgifter inte grundar sig på lag, ber vi om ditt samtycke. Du kan återkalla samtycket senare om du så vill.

LPA kan vid handläggningen av en begäran om rättelse av pensionsutdraget ta kontakt med bland annat olika myndigheter och försäkringsanstalter.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Du kan inte utöva vissa av de rättigheter som den registrerade har enligt dataskyddsförordningen

Eftersom handläggningen av rättelsebegäran grundar sig på lag kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför LPA.

Du har inte heller rätt att begära att LPA i samband med utövandet av sin lagenliga uppgift ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, trots att du bestrider deras riktighet om ditt krav på begränsning av behandlingen uppenbarligen saknar grund.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som behövs vid handläggningen av en begäran om rättelse av pensionsutdraget bevaras den lagstadgade tiden, som i allmänhet är den försäkrades livstid och de fem följande kalenderåren.

Personuppgiftsansvarig

Vid handläggningen av rättelsebegäran sparas uppgifter bland annat i LPA:s, andra arbetspensionsanstalters och Pensionsskyddscentralens register samt i arbetspensionssystemets intjäningsregister.

Arbetspensionsbolagens och Pensionsskyddscentralens kontaktinformation finns på arbetspension.fi och etk.fi.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller för LPA:s blanketter:
4008R

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig