Hoppa över navigering

Pensionsprocessen

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Pauliina Ripatti
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435  2444

Processens namn 

Pensionsprocessen 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Pensionsprocessregistret används i arbetsuppgifter som gäller handläggning och övervakning av arbetspensioner, avträdelseförmåner och avträdelsepensioner, rehabiliteringsärenden, grupplivförsäkring samt återkrav av kapitalvärdet av avträdelsestöd.  

Pensionsprocessregistret innehåller följande applikationer och register: 

 • Pensions program
 • Webbtjänsten KuntoutuNet 
 • Rehabiliteringsregistret  
 • Applikationen för övervakning av avträdelseärenden 
 • Kartoteket över kapitalvärdet av avträdelsestöd

 Följande uppgifter samlas i registret: 

 • De uppgifter om sökanden på grundval av vilka rätten till förmåner avgörs, förmåner räknas ut och utbetalningen sker 
 • Uppgifter som rör rehabiliteringsutredningar 
 • Uppgifter om indrivning och betalning av kapitalvärdet av avträdelsestöd 
 • De uppgifter som behövs vid övervakningen av avträdelsestödtagare, avträdelsestödsgårdar och förvärvare vid avträdelser 
 • Andra uppgifter som är av betydelse för handläggningen, avgörandet och statistikföringen av ett ärende 

Uppgifterna används till att individualisera och identifiera personer, hantera kontaktinformation och betjäna kunderna. Dessutom används personuppgifterna för statistik- och forskningsändamål med stöd av lag och i enlighet med myndigheternas föreskrifter och anvisningar. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • Sökande och mottagare av pensions- och rehabiliteringsförmåner 
 • Sökande och mottagare av avträdelseförmåner 
 • Förvärvare i samband med avträdelseförmåner 
 • Andra personer i samband med handläggningen och avgörandet av pensions- eller rehabiliteringsärenden samt andra mottagare av förmåner 
 • Uppgifter om handläggarna på LPA 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

Följande kategorier av uppgifter registreras i pensionsprocesserna: 

 • Personuppgifter (från processen Skötsel av kundrelationer) 
 • Uppgifter om utbetalning av förmån 
 • Uppgifter som rör bestämmandet av förmån 
 • Uppgifter som rör avgörandet av förmån 
 • Uppgifter om förmånstagare och förmånsmottagare 
 • Uppgifter om återkrav av förmåner 
 • Beslutsuppgifter  
 • Arbetshistoria och uppgifter om förvärvsinkomster 
 • Identifikationsuppgifter för olika medel att ta kontakt 

För dem som registreras i applikationen för övervakning av avträdelsestöd gäller dessutom följande kategorier av uppgifter: 

 • De åker- och skogsarealer som förblir i avträdarnas ägo samt antalet hästar/renar 
 • Uppgifter om avträdelsestödet, inklusive allmänna uppgifter om ärendet samt betalningsuppgifter 
 • Uppgifter om NTM-centralens övervakning av avträdelsestöd. NTM-centralernas övervakning av avträdelsestöd upphörde genom ett ministeriebeslut 2016. De sista övervakningarna som införts i registret utfördes 2015. 
 • Uppgifter om överlåtelsen 
 • Uppgifter om förvärvaren och maken/makan 
 • Uppgifter om ett företag som är förvärvare  
 • Uppgifter om den gård som överlåtits 

För dem som registreras i kartoteket över kapitalvärdet av avträdelsestöd gäller dessutom följande kategorier av uppgifter: 

 • Det kapitalvärde som indrivs, pensionsslag och pensionens begynnelsedag 
 • Datum för kapitalvärdesbeslutet och uppgifter om eventuella anförda besvär 
 • Uppgifter om inbetalning och indrivning av kapitalvärdet  

Personuppgifter om den registrerade 

Från processen Skötsel av kundrelationer. 

Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 
 • Uppgifter om handläggningsdokument 
 • Uppgifter om dokument med anknytning till handläggningen 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna om ansökan om pension, rehabilitering eller avträdelseförmån samt om övervakningen av avträdelsestöd och uppföljningen av återkrav av avträdelsestödets kapitalvärde fås från den ansökan som den registrerade eller dennes företrädare lämnat in, från odlingsförbindelsen i samband med avträdelsestöd och från andra inlämnade handlingar. Uppgifter om den registrerade hämtas till pensionsprocessen från processen Skötsel av kundrelationer. Under handläggningen av ansökan kan uppgifterna kompletteras ur följande uppgiftskällor: 

 • NTM-centralerna 
 • Pensionsskyddscentralen 
 • Folkpensionsanstalten (FPA) 
 • Producenter av rehabiliteringsservice 
 • Läkare, sjukhus och hälsocentraler 
 • Lantmäteriverket (Mitpa) 
 • Landsbygdsnäringsmyndigheterna 
 • Andra pensionsanstalter  
 • Banker 
 • Renlängder 
 • Anmälan från den registrerade eller dennes företrädare 
 • Socialmyndigheterna 
 • Suomen Asiakastieto Oy 
 • Bokföringsbyråer 
 • Arbetspensionsbranschens gemensamma register (Arek) 
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
 • Arbetsgivaren  
 • Arbetslöshetskassor 
 • Arbetskraftsmyndigheterna 
 • Utsökningsmyndigheterna 
 • Försäkringsdomstolen 
 • Försäkringsbolag 
 • Skattemyndigheterna 
 • Befolkningsregistercentralen 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Med stöd av lagstadgad skyldighet lämnas uppgifter ut till: 

 • NTM-centralerna 
 • Pensionsskyddscentralen 
 • Pensionstagaren 
 • Folkpensionsanstalten (FPA) 
 • Landsbygdsnäringsmyndigheterna 
 • Andra pensionsanstalter och försäkringsbolag 
 • Banker 
 • Socialmyndigheterna 
 • Arbetsgivaren 
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden  
 • Arbetslöshetskassor 
 • Arbetskraftsmyndigheterna 
 • Utsökningsmyndigheterna 
 • Försäkringsdomstolen 
 • Skattemyndigheterna 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig