Ohita valikko

Eläkeprosessi

Rekisterinpitäjä

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa

Pauliina Ripatti
Mela
Revontulenpuisto 2 C
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2444

Prosessin nimi

Eläkeprosessi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Eläkeprosessin rekisteriä käytetään työeläkkeiden, luopumisetuuksien ja -eläkkeiden, kuntoutusasioiden, ryhmähenkivakuutuksen sekä luopumistuen pääoma-arvojen takaisinperinnän käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä tehtävissä.

Eläkeprosessien rekisteri sisältää seuraavat sovellukset ja rekisterit:

 • Eläkesovellus (sisältää maksurekisterin)
 • KuntoutuNet-verkkopalvelu
 • Kuntoutusrekisteri
 • Luopumisasioiden valvontasovellus
 • Luopumistuen pääoma-arvokortisto

Rekisteriin kootaan:

 • Hakijaa koskevat tiedot, joiden perusteella oikeus etuuksiin ratkaistaan, etuus lasketaan ja maksetaan
 • Kuntoutusselvittelyihin liittyvät tiedot
 • Luopumistuen pääoma-arvon perintää ja maksamista koskevia tietoa
 • Luopumistuensaajaa, luopumisen kohteena olevaa tilaa ja luovutuksensaajaa koskevat valvonnassa tarvittavat tiedot
 • Muut asian käsittelyyn, ratkaisuun ja tilastointiin vaikuttavat tiedot

Tietoja käytetään henkilöiden yksilöimiseen ja tunnistamiseen, yhteystietojen hallintaan sekä asiakaspalveluun. Lisäksi henkilötietoja käytetään lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaiseen tilastointi- ja tutkimustarkoitusten hoitamiseen.

Tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmät

 • Eläke- tai kuntoutusetuuden hakijat ja saajat
 • Luopumisetuuksien saajat ja luovutuksensaajat
 • Muut eläke- tai kuntoutusasian käsittelyyn ja ratkaisemiseen liittyvät henkilöt ja etuuksien muut vastaanottajat
 • Melan käsittelijöiden tiedot (päätöksenantaja)

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin.

Eläkeprosessien rekisteröitäviä koskevat tietotyypit ovat:

 • Henkilötiedot (asiakkuuden hoitaminen -prosessista)
 • Etuuden maksutiedot
 • Etuuden määräytymiseen liittyvät tiedot
 • Etuuden ratkaisemiseen liittyvät tiedot
 • Etuuden saajiin ja vastaanottajiin liittyvät tiedot
 • Etuuden takaisinperintään liittyvät tiedot
 • Päätöstiedot
 • Työhistoria ja ansiotiedot
 • Yhteystiedot, turvakielto

Luopumistuen valvontasovellukseen rekisteröitäviä koskevat lisäksi seuraavat tietotyypit:

 • Luopujien omistukseen jäävät pelto- ja metsäalat sekä porojen/hevosten lukumäärä
 • Luopumistuen tiedot sisältäen luopumistukiasian yleistiedot ja maksutiedot
 • Luopumistuen ELY-keskusvalvontatiedot. Tiloilla ELY-keskusten toimesta suoritetut luopumistuen valvonnat päättyivät ministeriön päätöksestä vuonna 2016. Viimeiset rekisterissä olevat valvonnat on suoritettu vuonna 2015.
 • Luovutuksen tiedot
 • Luovutuksensaajan ja luovutuksensaajan puolison tiedot
 • Luovutuksensaajana olevan yrityksen tiedot
 • Luovutetun tilan tiedot

Luopumistuen pääoma-arvokortistoon rekisteröitäviä koskevat lisäksi seuraat tietotyypit:

 • Perittävä pääoma-arvo, eläkelaji ja eläkkeen alkamispäivä
 • Pääoma-arvo päätöksen antopäivä ja tiedot mahdollisesta valituksesta
 • Pääoma-arvon maksu- ja perintätiedot

Rekisteröidyn henkilötiedot

Asiakkuuden hoitaminen prosessista.

Rekisteröidyn käsittelytiedot

 • Vireilläolotiedot
 • Ratkaisutiedot
 • Käsittelyiden (esim. hakemus) asiakirjatiedot
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Eläkkeen, kuntoutuksen ja luopumisetuuden hakemista, luopumistuen valvontaa ja luopumistuen pääoma-arvojen takaisinperinnän seurantaa koskevat tiedot saadaan rekisteröidyn tai hänen edustajansa lähettämästä hakemuksesta, luopumistuen viljelysitoumuksesta ja muista toimitetuista asiakirjoista. Rekisteröidyn tiedot haetaan eläkeprosessiin Asiakkuuden hoitaminen -prosessista. Hakemuksen käsittelyn edetessä tietoja voidaan täydentää seuraavista tietolähteistä.

 • ELY-keskukset
 • Eläketurvakeskus
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Kuntoutuksen palveluntuottajat
 • Lääkärit, sairaalat ja terveyskeskukset
 • Maanmittauslaitos (Mitpa)
 • Maaseutuelinkeinoviranomaiset
 • Muut eläkelaitokset
 • Pankit
 • Poroluettelo
 • Rekisteröidyn oma ilmoitus tai hänen edustajansa ilmoitus
 • Sosiaaliviranomaiset (esim. edunvalvonta)
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Tilitoimistot
 • Tulorekisteri
 • Työeläkealan yhteiset rekisterit (Arek)
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 • Työnantaja
 • Työttömyyskassat
 • Työvoimaviranomaiset
 • Ulosottaja
 • Vakuutusoikeus
 • Vakuutusyhtiöt
 • Verottaja
 • Väestörekisterikeskus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.

Lakisääteisestä velvoitteesta tietoja luovutetaan:

 • ELY-keskukset
 • Eläketurvakeskus
 • Eläkkeensaaja
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Maaseutuelinkeinoviranomaiset
 • Muut eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt
 • Pankit
 • Sosiaaliviranomaiset
 • Työnantaja
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 • Työttömyyskassat
 • Työvoimaviranomaiset
 • Ulosottoviranomaiset
 • Vakuutusoikeus
 • Verottaja

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö