Hoppa över navigering

Olycksfallsprocessen

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Risto Syvälä
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2361 

Processens namn 

Processer som rör olycksfallsärenden 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Ändamålet med processen för ersättning i olycksfallsärenden är att handlägga och betala olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar. Uppgifterna från skadeanmälningar som fylls i av LPA-ombudsmännen och skadeanmälningar som kunderna gör via e-tjänsten sparas i olycksfallsapplikationen. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrade 
 • Intressebevakare 
 • Kontaktpersoner hos arbetsgivare, sjukvårdsinrättningar och andra producenter av vård- och rehabiliteringstjänster 
 • Uppgifter om handläggare vid LPA 
 • Registernumret för fordon 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • Personuppgifter (från processen Skötsel av kundrelationer) 
 • Kontaktinformation 
 • Arbetshistoria och uppgifter om förvärvsinkomster 
 • Uppgifter som rör avgörandet av förmånsärenden 
 • Uppgifter som rör bestämmandet av förmån 
 • Beslutsuppgifter 
 • Uppgifter om utbetalning av förmån 
 • Uppgifter om förmånstagare och mottagare av förmån 
 • Uppgifter om återkrav av förmån 
 • Uppgifter om rehabilitering 
 • LITA-uppgifter 
 • Uppgifter om klädtillägg, mentillägg, ledarhundstillägg och vårdbidrag 
 • Uppgifter om kostnadsersättningar 
 • Uppgifter om intressebevakning 
 • Statistikuppgifter 

 Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna om ett olycksfall fås från den ansökan som den registrerade eller dennes företrädare har skickat. Andra uppgiftskällor är processerna vid LPA: skötsel av kundrelationer, pensionsprocessen, försäkringsprocessenLPA-sjukdagpenningsprocessen, gemensamma datalager. Utöver dessa kan uppgifterna kompletteras ur följande uppgiftskällor: 

 • ETK/AREK WEB-gränssnitt  
 • FPA:s beslutsuppgifter 
 • Via Skatteförvaltningens KATSO-tjänst fås uppgifter om FPA:s betalningar och beviljanden 
 • Uppgifter om skatteinnehållningen från skattemyndigheterna 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Med stöd av lagstadgad skyldighet lämnas uppgifter ut: 

 • Årsinformation till ersättningstagare via e-post  
 • Till LPA:s ekonomiförvaltning 
 • LITA-uppgifter till FPA (trafikolyckor) 
 • Jämförelsedokument till FPA på begäran  
 • ETK/AREK oavlönade perioder och 4 mån. anmälningar 
 • Till bankerna genom betalningsöverföringar 
 • Till andra försäkringsbolag vid återbetalningskrav, till LokalTapiola för tecknande av OlyL-försäkring under arbetsprövning, till Patientförsäkringscentralen, till FPA och till den som orsakat skada 
 • Till skattemyndigheterna beloppen av följande års pensioner och rehabiliteringspenningar (pensionstid) och till ersättningstagarna årsrapporter om utbetalda skattepliktiga ersättningar och verkställd förskottsinnehållning 
 • Till Arbetshälsoinstitutet uppgifter om yrkessjukdomar, smärtor i övre extremiteterna och skador som uppkommit under högst ett dygn på grund av friktion, tryckvariation eller temperaturväxling, och liknande obetydliga skador och sjukdomar 
 • Statistikuppgifter om pensioner till bolaget Vakuutusdata 
 • Beloppen av pensionerna för december till Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) (statistikmaterial) 
 • Statistikuppgifter till Statistikcentralen 
 • Uppgifter från rehabiliteringsregistret lämnas till Försäkringsbranschens rehabilitering VKK vid rehabiliteringsutredningar 
 • Personuppgifter för lån som beviljats som rehabiliteringsförmån lämnas till ekonomiförvaltningen 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig