Hoppa över navigering

LPA-sjukdagpenning

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Sanna Helve-Tuomainen
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2361 

Processens namn 

LPA-sjukdagpenningsprocessen 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Ändamålet med LPA-sjukdagpenningsprocessen är att handlägga och till LFÖPL-försäkrade betala ut dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder 
 • Handläggare vid LPA 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • Personuppgifter  (namn, kontaktinformation)
 • Uppgifter om ansökan, handläggning, beslut och utbetalning 
 • Uppgifter om FPA:s avgörande 
 • Uppgifter om övervakningslistor 
 • Uppgifter om betalningskrav och återbetalning av ersättningar 
 • Skapande av arkiveringsnummer 

Personuppgifter om den registrerade 

 • Personbeteckning 
 • Namnuppgifter 
 • Bankuppgifter 
 • Uppgifter om direktbetalning 
 • Eurogräns för skatt 
 • Hälsouppgifter: diagnos och ICD-10-kod 

 Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 
 • Uppgifter om handläggningsdokument 
 • Uppgifter om dokument med anknytning till handläggningen 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Applikationen tar emot uppgifter om självrisktiden från FPA och elektroniska LPA-sjukdagpenningsansökningar från LFÖPL-försäkrade kunder. En handläggare vid LPA (olycksfallsenheten, ombudsmännen) kan också göra ansökan på basis av handlingarna om ett olycksfall. 

De övriga uppgifter som behövs vid processen fås från processen Skötsel av kundrelationer, Olycksfallsprocessen och Försäkringsprocessen. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Med stöd av lagstadgad skyldighet lämnas uppgifter ut: 

 • Till bankerna genom betalningsöverföringar 
 • Årsanmälan till skattemyndigheterna 
 • Ansökningar och beslut sparas i processen Skötsel av kundrelationer 
 • För LPA:s bokföring 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används automatisk behandling men inte profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig