Hoppa över navigering

Köptjänstförbindelser och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med din ansökan om en köptjänstförbindelse inom ramen för projektet ”Ta hand om bonden”.

Varför och på vilken grund behandlasdina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när din ansökan om en köptjänstförbindelse handläggs. Om LPA inte får de uppgifter som begärs kan vi inte handlägga din ansökan och bevilja dig en köptjänstförbindelse.

Uppgifter som samlats in för att handlägga ansökan om en köptjänstförbindelse används även för statistik. Dessutom används din e-postadress för att utreda verkan av projektet Ta hand om bonden och för att skicka aktuell information om projektet och om frågor som rör välbefinnande i arbetet, förutsatt att du gett tillstånd till det i din ansökan. Du kan återkalla tillståndet senare.

De uppgifter som samlas in för handläggningen av ansökan om en köptjänstförbindelse används inte för att handlägga ärenden som gäller LPA-trygghetsförmåner. LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad skyldighet.

LPA:s rätt att skaffa och lämna utpersonuppgifter om dig

Utan ditt samtycke har LPA inte rätt att skaffa uppgifter om dig av andra eller att lämna ut uppgifter om din ansökan till andra. LPA lämnar ut uppgifter om beviljandet och användningen av en köptjänstförbindelse till den projektarbetare för projektet Ta hand om bonden vid LPA eller för pälsdjursuppfödare till fältarbetaren hos Fifur som har skrivit rekommendationen, om du har gett ditt samtycke till detta i ansökan om köptjänstförbindelse. Du kan återkalla samtycket senare om du så vill.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har sparats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter.

Om LPA inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter fastän du har bett om det, får du besked om saken senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Du kan inte utöva vissa av de rättighetersom den registrerade har enligt dataskyddsförordningen

LPA handlägger din ansökan på grund av lagstiftning som gäller LPA och projektet Ta hand om bonden. Därför kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför LPA.

Du har inte heller rätt att begära att LPA i samband med utövandet av sin lagenliga uppgift ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, trots att du bestrider deras riktighet om ditt krav på begränsning av behandlingen uppenbarligen saknar grund.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som behövs vid handläggningen av ansökan om en köp­tjänstförbindelse bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. I allmänhet bevaras uppgifterna i högst sex år.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom an­sökan om en köptjänstförbindelse.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller för LPA:s blanketter:
8002R

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig