Ohita valikko

Ostopalvelusitoumus ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa Välitä viljelijästä-projektin ostopalvelusitoumushakemuksesi yhteydessä.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan ostopalvelusitoumushakemuksesi käsittelemiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä hakemustasi ja myöntää sinulle ostopalvelusitoumusta.

Ostopalvelusitoumushakemuksen käsittelemiseksi kerättyjä tietoja käy­tetään myös tilastoinnissa. Lisäksi sähköpostiosoitettasi käytetään Välitä viljelijästä-projektin vaikuttavuusselvityksen tekemiseen ja ajankohtaiseen tiedottamiseen Välitä viljelijästä-projektista ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista, jos olet antanut luvan siihen ostopalvelusitoumushakemuksessasi. Voit myöhemmin peruuttaa antamasi luvan.

Ostopalvelusitoumushakemuksen käsittelemiseksi kerättyjä tietoja ei käytetä Mela-turvaan kuuluvien etuusasioiden käsittelyssä.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Melalla ei ole oikeutta ilman suostumustasi hankkia sinua koskevia tietoja muilta tai luovuttaa ostopalvelusitoumushakemuksen tietoja muille. Mela luovuttaa tiedon ostopalvelusitoumuksen myöntämisestä ja käyttämisestä suosituksen kirjoittaneelle projekti- tai hanketyöntekijälle, jos olet antanut suostumuksesi siihen ostopalvelusitoumushakemuksessasi. Voit myöhem­min peruuttaa antamasi suostumuksen.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötieto­jen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi­menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Mela käsittelee hakemustasi Melaa ja Välitä viljelijästä-projektia koskevas­ta lainsäädännöstä johtuen ja tekemäsi hakemuksen perusteella. Tämän vuoksi et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää käsittelyssä tar­vittavien henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mie­lestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi kuitenkin säilyttää tietojasi ja käsitellä tietojasi sinun suostumuksellasi, yleisen edun vuok-si, jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai jos Mela tarvitsee tie-toja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun tai jos kat­sot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto­suoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Ostopalvelusitoumushakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Säilytysaika on yleensä enin­tään kuusi vuotta.

Rekisterinpitäjä

Mela on ostopalvelusitoumushakemuksella kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

GDPR 8002 Mela 8/19

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö