Hoppa över navigering

Hyresreskontra

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Jarmo Aalto
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2369 

Processens namn 

KoKi-fastighetsförvaltningens hyresreskontraprocess 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Uppgifter om hyresgästerna i LPA:s placeringsfastigheter och deras hyresavtal samt hyresövervakning.  

Systemet används som en molntjänst hos CGI Suomi Oy. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

  • Hyresgäster 
  • Uppgifter om handläggare 

Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

  • personuppgifter  
  • hyresuppgifter 

 Personuppgifter om den registrerade 

  • Namn 
  • Adress 
  • Personbeteckning 
  • Telefonnummer 
  • Hyresobjekt  
  • Hyra+separata ersättningar 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna fås från hyresgästerna eller hyresgästförmedlaren och fastighetssekreteraren sparar uppgifterna manuellt i programmet. 

Referensbetalningar överförs till programmet från banken.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Listor över förskott som hyresgästerna betalat och fordringar på hyresgästerna lämnas till LPA:s huvudbokföring en gång i månaden. Hyresgästens personuppgifter lämnas ut till utsökningsmyndigheterna i indrivningssituationer. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig