Hoppa över navigering

Förvaltningsprocessen

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Arja Raatikainen
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2321 

Processens namn 

Förvaltningsprocesser som stöder affärsverksamhetsprocesserna  

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Uppgifterna används i processer som stöder de egentliga processerna i LPA:s affärs-verksamhet (personalprocessen, försäkringsprocesser, pensionsprocesser, olycksfallsprocesser), hanteringen av användarrättigheter, dokumenthantering, hantering av observationer och förändringar, projekthantering, logghantering, e-post, system som anknyter till bevarandet av arbetsmiljön, rekrytering, dataintrång, enkäter och evenemang, telefonväxel, sakregister och visselblåsningskanal.

 Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder 
 • LPA:s anställda
 • Medlemmarna i LPA:s förvaltningsorgan
 • Anställda vid de organisationer som producerar datasystemtjänster för LPA 
 • Personer i rekryteringsprocesser 

Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier

 • personuppgifter
 • särskilda personuppgiftskategorier

 Personuppgifter om den registrerade 

Anställda vid LPA och producenter av tjänster för LPA 

 • Namn, användarnamn, e-postadress, tjänstetelefonnummer,  personbeteckning 
 • Vid hanteringen av observationer och förändringar (jira) 
 • Vid hanteringen av användarrättigheter (ad och racf) 
 • Vid hanteringen av handläggardata (handläggarhantering och ombudsmannamottagningar, listor över stickprovsgranskningar) 
 • Vid hanteringen av uppgifter om användningen (loggning utifrån loggningspolicyn) 
 • Vid dokumenthanteringen (DOL sharepoint och nätlagringsenheter) 

 LPA:s anställda 

 • namn, användarnamn, e-postadress, tjänstetelefonnummer 
 • inom e-postsystemet för LPA:s anställda (M365) 
 • vid hanteringen av telefontrafiken (Elisa Ring) 

Personer i rekryteringsprocesser 

 • rekryteringssystemet Reachmee, uppgifter enligt tjänsteleverantörens registerbeskrivning
 • tjänsten för videointervjuer som anlitas i rekryteringen, information i enlighet med serviceproducentens registerbeskrivning 

LPA:s kunder (jiraDOL sharepoint, loggning) 

 • namn, personbeteckning 
 • hälsouppgifter 

Medlemmar i LPA:s förvaltningsorgan

 • namn, telefonnummer, e-postadress

Personuppgiftsincidenter, evenemang, förfrågningar 

 • namn, telefonnummer, e-postadress 
 • vid evenemang eventuellt även matbegränsningar, inkvartering 

Ärenderegister

 • namn

Visselblåsningskanal

 • Grundläggande information om föremålet för undersökningen namn och position
 • Uppgifter i anmälan som utgörs av alla uppgifter som anmälaren ger t.ex. Beskrivning av misstänkt missbruk och grund samt alla andra uppgifter som behövs för undersökningen

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifter om LPA:s anställda fås från Personalprocessen. Uppgifter om LPA:s kunder fås från registren över processerna Försäkring, Pension, Olycksfall, LPA-sjukdagpenning, Övervakning av gårdsbesök, Avbytarservice, Användarrättigheter inom ekonomiförvaltningen samt Skötsel av kundrelationer. 

Uppgifter fås också av den anställda, av medlemmarna i förvaltningsorganen, eller av leverantörens representant eller av kunden själv. 

De uppgifter som samlas in för rekryteringssystemet och systemet för personuppgiftsincidenter lämnas av den registrerade själv.

Uppgifter som ska sparas i ärenderegistret fås av myndigheterna i anknytning till den offentliga förvaltningsuppgiften.

Uppgifterna i visselblåsningskanalen samlas in av anmälaren. LPA kan samla in personuppgifter för undersökningen också via andra kanaler, t.ex. sina egna system.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig