Hoppa över navigering

Försäkringsprocessen

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Päivi Wallin
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2343

Processens namn 

Processen Försäkring av personer 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Processen för försäkring av personer fungerar som ett register över LFÖPL-försäkringar, stipendiat-LFÖPL-försäkringar och frivilliga OFLA-försäkringar och genomför ändringar i dessa försäkringar. Till försäkringsprocessen hör beräknings-, fakturerings-, indrivnings- och utsökningsåtgärder som gäller obligatoriska och frivilliga LFÖPL-, OFLA– och GLF-premier.  

Till försäkringsprocessen hör också registret över stipendiegivare, vilket används för hantering av stipendiegivarnas anmälningar om beviljade stipendier. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder 
 • Handläggare vid LPA 
 • Uppgifter om stipendiegivare 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • Personuppgifter 
 • Försäkringsuppgifter  
 • Uppgifter om företaget 
 • Uppgifter om indrivning av försäkringspremier 
 • Referensuppgifter 

Personuppgifter om den registrerade 

Personens försäkringsuppgifter: 

 • Personuppgifter (från processen Skötsel av kundrelationer) 
 • Ansökningar 
 • Arbetsinkomstperioder 
 • Pensionsperioder 
 • Årsarbetsinkomster 
 • Betalningsstörningsperioder 
 • Uppgifter om fribrev 
 • Uppgifter om försummelse av försäkring 
 • Beslut  
 • Larm från systemet 
 • Övervakningar 
 • Uppgifter om renbeteslag och renar 
 • Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter om stöd 

Uppgifter om företaget: 

 • Allmänna uppgifter om företaget  
 • Perioduppgifter 
 • Handläggningar 
 • Beslut 

Uppgifter om uttag och indrivning av försäkringspremier 

 • Personuppgifter (från processen Skötsel av kundrelationer) 
 • Det årliga betalningsläget för försäkringspremierna  
 • Beräkningsförfrågningar 
 • Fakturor 
 • Redovisningar 
 • Återbäringar 
 • Pengar som ska redas ut 
 • Avbrott i uttaget 
 • Direktdebiteringsfullmakter 
 • Nätfakturaadresser 
 • Direktbetalningsadresser 
 • Larm från systemet  
 • Specialindrivningsärenden 
 • Uppgifter om utsökning 
 • Uppgifter om subsidiärt betalningsskyldiga personer 
 • Informationsuppgifter 

Stipendiegivare: 

 • Namn 
 • Telefonnummer 
 • e-postadress 

 Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 
 • Uppgifter om handläggningsdokument 
 • Uppgifter om dokument med anknytning till handläggningen 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifter om försäkringen fås från den ansökan som sökanden lämnat in och från andra översända dokument. Uppgifter om den registrerade hämtas till försäkringsprocessen från processen Skötsel av kundrelationer. Under handläggningen av en ansökan, en försäkring eller en indrivning kan uppgifterna kompletteras ur följande uppgiftskällor. 

 • Pensionsskyddscentralen 
 • Jord- och skogsbruksministeriet 
 • Stipendiegivare 
 • Banker 
 • Skattemyndigheterna 
 • Utsökningsmyndigheterna 
 • Arbetspensionsbranschens gemensamma register (Arek) 
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

Uppgifter om stipendiegivarna fås från dem själva. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Med stöd av lagstadgad skyldighet lämnas uppgifter ut till: 

 • NTM-centralerna 
 • Pensionsskyddscentralen 
 • Arbetspensionsbranschens gemensamma register (Arek) 
 • Landsbygdsnäringsmyndigheterna 
 • Andra pensionsanstalter och försäkringsbolag 
 • Genom betalningsöverföringar till bankerna 
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden  
 • Utsökningsmyndigheterna 
 • Försäkringsdomstolen 
 • Skattemyndigheterna 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig