Hoppa över navigering

Företagshälsovårdsapp och behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsdirektiv har du rätt att få veta hur Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA behandlar dina personuppgifter som lagrats i företagshälsovårdsappen.

I vilket syfte och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Nedsatt försäkringspremie

Försäkringspremien för en LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagares försäkring mot olycksfall i arbetet som inträffar under arbetstiden sänks om lantbruksföretagaren ansluter sig till företagshälsovården. En ytterligare förutsättning för en sänkt försäkringspremie är att det har förflutit högst fyra år sedan den som producerar företagshälsovården besökte den försäkrades gård.

LPA behandlar dina personuppgifter i syfte att bevilja sänkt försäkringspremie och för att övervaka att de regelbundna gårdsbesöken som förutsätts genomförs samt för effektivisering och uppföljning av gårdsbesöken. LPA måste behandla dina personuppgifter för att du ska kunna beviljas nedsatt försäkringspremie om du har rätt att få den. LPA behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja sina lagstadgade förpliktelser.

Användningssyften i anslutning till företagshälsovården och säkerheten i arbetet

LPA samlar in och sparar dina personuppgifter i gårdbesöksregistret i syfte att fullfölja sina följande lagstadgade uppgifter:

 1. främjande av lantbrukssakkunnigas deltagande i gårdsbesök,
 2. statistikföring och publicering av statistik,
 3. utarbetande av utredningar om hälsorisker i lantbruksföretagarnas arbetsförhållanden och om åtgärder genom vilka hälsorisker kan förebyggas och
 4. främjande av effektivt genomförande av lantbruksföretagarnas företagshälsovårdsverksamhet och framläggande av åtgärder för utveckling av verksamheten.

LPA för ett register över gårdsbesök för lantbruksföretagarnas företagshälsovård och behandlar uppgifterna i gårdsbesöksregistret i de ovan nämnda syften för att iaktta sina lagstadgade förpliktelser. Producenter av företagshälsovårdstjänster behandlar gårdsbesöksregistrets uppgifter för LPA:s räkning i egenskap av behandlare av personuppgifter. Behandlingen av uppgifter för LPA:s räkning baserar sig på avtal mellan LPA och producenterna av företagshälsovårdstjänster och på användarrättigheter som LPA beviljar och övervakar.

Uppgifter som sparats i gårdsbesöksregistret

Gårdsbesöksregistret som LPA för omfattar följande uppgifter:

 • ditt namn och din personbeteckning
 • dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, epostadress)
 • gårdsbruksenhetens produktionsinriktning
 • datum då du anslöt dig till företagshälsovården
 • när gårdsbesök planeras och vem som deltar, och
 • genomförda gårdsbesök och vem som deltagit i dem
 • de största hälsoriskerna i arbetsförhållandena som observerats under gårdsbesök samt förslag till åtgärder och deras genomförande, om du har samtyckt till att producenten av företagshälsovårdstjänsterna överlåter uppgifterna åt LPA
 • företagshälsovårdarens förnamn, efternamn, mobiltelefon, epost, organisation och yrkesbeteckning.

LPA:s rätt att hämta in och överlåta personuppgifter

LPA har rätt att få de uppgifter som ska sparas i gårdsbesöksregistret av producenten av företagshälsovårdstjänster.

LPA hämtar inte in uppgifter som ska sparas i gårdsbesöksregistret av andra.

När du har anslutit dig till företagshälsovården överförs ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress från LPA:s kundregister till applikationen för företagshälsovård som producenten av företagshälsovårdstjänster använder för att genomföra företagshälsovårdstjänsterna. När producenten av företagshälsovårdstjänster registrerar din personbeteckning i applikationen för företagshälsovård hämtar den fram endast dina kontaktuppgifter ur LPA:s kundregister.

Företagshälsovårdsappen och gårdsbesöksregistret i appen utgör ett system som är separat från LPA:s övriga it-system. Det överförs inte uppgifter om försäkringar, pensioner eller olycksfall i systemet.

LPA har inte rätt att överlåta uppgifter ur gårdsbesöksregistret till andra än producenten av företagshälsovårdstjänster förutom om det stadgas särskilt om överlåtelse i lagen eller om du har gett ditt samtycke. LPA kan även överföra uppgifterna i gårdsbesöksregistret till serviceproducenten via ett tekniskt gränssnitt. Du kan senare återkalla ett eventuellt samtycke som du har gett.

Gårdsbesöksregistrets uppgifter kan överföras utanför EU eller EES-området med beaktande av bestämmelser i lagstiftningen. Det har avtalats med den som behandlar personuppgifterna om skyddsåtgärder med hjälp av standardavtalsklausuler.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som har sparats i gårdsbesöksregistret om du vill. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att oprecisa och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det är av betydelse med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter.

Det kostar vanligtvis inte att lämna in en begäran gällande personuppgifter och att få svar.

Om LPA på din begäran inte vidtar åtgärder i fråga om dina personuppgifter underrättas du om detta senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillgodoses informeras du om orsaken.

Den registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen som du inte kan åberopa

När LPA behandlar dina personuppgifter utgående lagstiftning som LPA verkställer har du inte rätt att motsätta dig en behandling av dina personuppgifter eller begära att personuppgifter som behövs för behandlingen avlägsnas eller att de överförs till ett system utanför LPA.

Du har inte rätt till att begära att LPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter när LPA sköter en lagstadgad uppgift om ditt krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

Besvärsrätt

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att EU:s dataskyddsförordning inte iakttas i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga till dataombudsmannen.

Förvaring av personuppgifter

Uppgifter som sparas i registret över gårdsbesök ska utplånas inom tio år efter det att gårdsbesöket gjordes (Lantbruksföretagarnas pensionslag 144 §).

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för gårdsbesöksregistret.

LPA:s dataskyddsansvarig

Skicka skyddad e-post. Du kan också ring till LPA:s växel 029 435 11. Dataskyddsansvarig Hanna-Maria Keskinen 029 435 2251 Norrskensparken 2 C, 02100 Esbo.

LPA:s kontaktuppgifter

Du kan framföra en begäran om dina dataskyddsrättigheter till LPA per skyddad e-post eller per post: LPA, PB 16, 02101 Esbo

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig