Hoppa över navigering

Företagshälsovårdsapp och behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsdirektiv har du rätt att få veta hur Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA behandlar dina personuppgifter som lagrats i företagshälsovårdsappen.

I vilket syfte och på vilka grunder behandlas mina personuppgifter hos LPA?

Lägre försäkringspremie

En LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagares försäkringspremie för en olycksfallsförsäkring för arbetstid minskar om lantbruksföretagaren hör till företagshälsovården. Ytterligare förutsättning för att få rabatten är att det har gått högst fyra år sedan serviceproducenten av företagshälsovård genomförde ett gårdsbesök på den försäkrades gård.

LPA behandlar dina personuppgifter för att kunna bevilja rabatten och för att övervaka att de regelbundna gårdsbesöken, som är förutsättning för rabatten, genomförs samt för att effektivisera och följa upp besöken. LPA måste behandla dina personuppgifter för att kunna bevilja rabatt på försäkringspremien om du har rätt till den. LPA behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Användningsändamål för företagshälsovården och säkerheten i arbetet

LPA samlar in och sparar dina personuppgifter i gårdsbesöksregistret för att kunna fullfölja följande lagstadgade uppgifter:

 1. främja medverkan av lantbruksexperter vid gårdsbesök
 2. föra och publicera statistik
 3. ta fram utredningar om hälsorisker i lantbruksföretagarnas arbetsförhållanden och om åtgärder för att förebygga hälsoriskerna och
 4. effektivt främja företagshälsovårdens verksamhet för lantbruksföretagare och lägga fram förslag för hur verksamheten kan utvecklas.

LPA för ett gårdsbesöksregister över lantbruksföretagarnas företagshälsovård och behandlar uppgifterna i gårdsbesöksregistret för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter i de syften som anges ovan. Producenten av företagshälsovård behandlar uppgifterna i gårdsbesöksregistret för LPA:s räkning i egenskap av handläggare av personuppgifter. Behandlingen av uppgifter för LPA:s räkning baserar sig på avtal mellan LPA och serviceproducenterna och på användarrättigheter som LPA har beviljat och som LPA övervakar.

Uppgifter som sparas i gårdsbesöksregistret

I gårdsbesöksregistret som LPA för ingår följande uppgifter:

 • ditt namn och din personbeteckning
 • dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
 • produktionsinriktningen på din gård
 • datum då du anslöt dig till företagshälsovården
 • tidpunkt för det planerade gårdsbesöket och personerna som deltar i gårdsbesöket
 • genomförande av gårdsbesöket och namnen på de personer som deltog i gårdsbesöket
 • de största hälsoriskerna i arbetsförhållandena som fastställdes under gårdsbesöket och åtgärdsförslagen samt genomförande av dem, om du har gett ditt samtycke till att serviceproducenten av företagshälsovård överlåter dem till LPA.

LPA:s rätt att hämta in och överlåta dina personuppgifter

LPA har rätt att få uppgifterna som lagras i gårdsbesöksregistret av serviceproducenten av företagshälsovård.

LPA hämtar inte in uppgifter som sparas i gårdsbesöksregistret av andra.

När du har anslutit dig till företagshälsovården överförs ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress från LPA:s kundregister till företagshälsovårdsprogrammet som serviceproducenten av företagshälsovård tillämpar för att genomföra företagshälsovården. När serviceproducenten av företagshälsovård registrerar din personbeteckning i företagshälsovårdsprogrammet tar programmet endast fram dina kontaktuppgifter i kundregistret.

Appen för företagshälsovård och gårdsbesöksregistret som ingår i det är fullständigt separata från LPA:s övriga it-system. Uppgifter om försäkringar, pensioner eller olycksfall överförs inte i programmet.

LPA har inte rätt att överlämna uppgifter i gårdsbesöksregistret till andra än till serviceproducenten av företagshälsovård, om det inte föreskrivs särskilt om det i lagen eller om företagshälsovårdsklienten inte har gett sitt samtycke till det. Om du vill kan du senare återkalla ditt eventuella samtycke.

Uppgifter i gårdsbesöksregistret kan med beaktande av lagar och bestämmelser överföras utanför EU eller EES. Det har avtalats om skyddsåtgärder med standardfraser för dataskydd med handläggaren av personuppgifter. Du kan se standardfraserna som kommissionen godkänt på Dataskyddsombudsmannens webbplats.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att om du vill få veta vilka uppgifter om dig som har förts in i gårdsbesöksregistret. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också begära att bristfälliga personuppgifter kompletteras om det är av betydelse med tanke på användningsändamålet.

Det kostar vanligtvis ingenting att lämna in en begäran gällande personuppgifter eller att få svar.

Om LPA inte vidtar de åtgärder som du begär i fråga om dina personuppgifter meddelas du om detta senast inom en månad. Om det inte är möjligt att uppfylla din begäran meddelar LPA orsaken.

Den registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen som du inte kan hänvisa till

När LPA behandlar dina personuppgifter med stöd av en lag som LPA verkställer har du inte rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifterna och inte heller att begära att personuppgifter som behandlas tas bort eller överförs till ett system utanför LPA.

Du har inte rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter när LPA utför uppgifter i enlighet med lagen om det är uppenbart att ditt krav på begränsning av behandlingen saknar grund.

Besvärsrätt

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen.

Förvaringen av dina personuppgifter

Uppgifterna som lagras i gårdsbesöksregistret ska förstöras inom tio efter att gårdsbesöket har genomförts (Lag om pension för lantbruksföretagare 144 §).

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för gårdsbesöksregistret.

LPA:s dataskyddsansvarig

Skicka skyddad e-post. Du kan också ring till LPA:s växel 029 435 11. Dataskyddsansvarig Hanna-Maria Keskinen 029 435 2251 Norrskensparken 2 C, 02100 Esbo.

LPA:s kontaktuppgifter

Du kan framföra en begäran om dina dataskyddsrättigheter till LPA per skyddad e-post eller per post: LPA, PB 16, 02101 Esbo

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
029 435 11 växel
Enheten för arbetsförmåga
Norrskensparken 2 C, 02100 Esbo
LPA, PB 16, 02101 Esbo

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig