Hoppa över navigering

Begäran om forskningsmaterial

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Sonja Lilius
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2345

Processens namn 

Processen Begäran om forskningsmaterial 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Bearbetning av material för historisk eller vetenskaplig forskning eller statistikföring enligt personuppgiftslagen (12 § 1 mom. 6 punkten). 

Registret bildas separat för behoven i samband med varje enskild begäran om uppgifter och dess innehåll beskrivs närmare i handlingarna för begäran om uppgifter. Personens identifieringsuppgifter används bara för att kombinera de uppgifter som plockas ur olika uppgiftskällor (LPA:s applikationer). 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

  • LPA:s kunder 

Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

  • personuppgifter  
  • uppgifterna i det begärda materialet 

Personuppgifter om den registrerade 

Personuppgifterna kan komma från LPA:s processer Skötsel av kundrelationer, Försäkring, Pension, Olycksfall, Sjukdagpenning, Rehabilitering, Gårdsbesök, Avbytarservice eller Vikariehjälp för renskötare, allt efter begäran om forskningsmaterial. 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna plockas genom en engångskörning för varje enskild begäran om uppgifter vid en särskilt avtalad tidpunkt. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Uppgifterna lämnas ut bara till den mottagare av uppgifter som särskilt nämns i begäran om uppgifter.

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig