Hoppa över navigering

Avträdelsestödsärenden och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med ett avträdelsestödsärende.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när avträdelsestödsärendet avgörs. Om LPA inte får de uppgifter som begärs kan vi inte handlägga ärendet som gäller avträdelsestöd.

LPA kan i enskilda fall använda uppgifter som vi fått i samband med handläggningen av ett avträdelsestödsärende även i andra ärenden som gäller LPA-förmåner, om uppgifterna påverkar den andra förmånen och enligt lag ska beaktas i det ärendet.

De uppgifter som vi samlar in för att avgöra avträdelsestödsärendet används även för statistik och forskning samt för övervakning av att de förbindelser som getts i samband med avträdelsestödsärendet iakttas. LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad förpliktelse.

LPA:s rätt att skaffa, lämna ut och överföra personuppgifter om dig

LPA har rätt enligt lag att skaffa och lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att avgöra avträdelsestödsärendet. Vi ber om ditt samtycke i de fall där skaffandet eller utlämnandet av uppgifter inte grundar sig på lag. Du kan återkalla samtycket senare om du så vill.

LPA kan vid handläggningen av avträdelsestödsärendet ta kontakt med bland annat din arbetsgivare, olika myndigheter eller försäkringsanstalter. Med stöd av EU:s dataskyddsförordning kan dina uppgifter vid behov överföras till EU- och EES-länder, Schweiz och länder utanför EU. Närmare information om skaffande, utlämnande och överföring av dina personuppgifter samt om de organisationer som behandlar personuppgifter för LPA:s räkning finns på LPA:s webbplats.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Du kan inte utöva vissa av de rättigheter som den registrerade har enligt dataskyddsförordningen

Eftersom handläggningen av avträdelsestödsärendet grundar sig på lag kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför LPA. Du har inte heller rätt att kräva att LPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider deras korrekthet eller anser att behandlingen är lagstridig.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som behövs vid handläggningen av avträdelsestödsärendet bevaras den lagstadgade tiden, som i allmänhet är avträdarnas livstid och de följande fem åren.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in för att avgöra avträdelsestödsärendet.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig