Hoppa över navigering

Avbytarservice

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Päivi Wallin
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2343 

Processens namn 

Avbytarprocessen 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Förvaltning, verkställande, uppföljning och statistikföring av avbytarverksamheten. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • Lantbruksföretagare 
 • Lantbruksföretagares barn under 3 år 
 • Avbytare 
 • Serviceproducenter 
 • Förvaltningspersonal 
 • LPA:s användare 
 • Användare hos applikationsleverantören 

Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • Personuppgifter  
 • Uppgifter om gården 
 • Uppgifter om företaget 
 • Basuppgifter om ersättningsansökningar och ersättningsbeslut 
 • Statistikuppgifter om omprövningsbeslut och ersättningsbeslut 

Personuppgifter om den registrerade 

Lantbruksföretagare: 

 • Personuppgifter (från processen Skötsel av kundrelationer) 
 • Namn och personbeteckning på barn under 3 år 
 • Uppgifter om gården 
 • Ansökningar, beslut, utbetalda ersättningar, faktureringsuppgifter och uppgifter om avbytartjänster 

Avbytare: 

 • Namn 
 • Personbeteckning 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Kontonummer 
 • Uppgifter om anställningsförhållandet, arbetsavtal och arbetsskift 

Serviceproducenter: 

 • Basuppgifter om företaget 

Förvaltningspersonal, användare på LPA, användare hos Applikationsleverantören: 

 • Namn 
 • Personbeteckning  
 • Telefonnummer 
 • E-postadress 

Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 
 • Uppgifter om handläggningsdokument 
 • Uppgifter om dokument med anknytning till handläggningen 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Lantbruksföretagare: 

 • Uppgifter om den registrerade hämtas till avbytarprocessen från processen Skötsel av kundrelationer. 
 • Uppgifter om lantbruksföretagarens barn fås från lantbruksföretagaren själv. 
 • Skriftliga ansökningar om semester, vikariehjälp och ersättningar samt blanketter med uppgifter om gården 
 • Muntlig eller skriftlig avbytartjänstförfrågan 

Avbytare: 

 • Arbetsavtal 

Serviceproducenter: 

 • Skriftlig ersättningsansökan 

Förvaltningspersonal, användare på LPA, användare hos Applikationsleverantören: 

 • Den lokala enhetens ansvarsperson svarar för de användarbehörigheter som beviljas den egna enhetens förvaltningspersonal 
 • LPA:s huvudanvändare svarar för de användarbehörigheter som beviljas användarna på LPA, användarna hos applikationsleverantören samt den lokala enhetens ansvarsperson 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgifter om utbetalda ersättningar till serviceproducenterna lämnas ut till skattemyndigheterna. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter kan översändas till stater utanför EU eller EES med iakttagande av lagstiftningen. Med dem som behandlar personuppgifter har LPA avtalat om skyddsåtgärder genom standardklausuler om dataskydd. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig