Hoppa över navigering

Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Päivi Wallin
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2343 

Processens namn 

Processen Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Uppföljning och statistikföring av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare. Anmälan till Skatteförvaltningen om ersättningar som betalats åt serviceproducenten för själv ordnad avbytarservice.

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • Pälsdjursuppfödare 
 • Serviceproducenter 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • Personuppgifter  
 • Uppgifter om pälsdjursfarmerna 
 • Basuppgifter om serviceproducenten
 • Basuppgifter om semesteransökningar, ersättningsansökningar och beslut  
 • Statistik över handläggning av omprövningsbeslut och ersättningsbeslut 

 Personuppgifter om den registrerade 

 • Personbeteckning 
 • Namnuppgifter 
 • Adressuppgifter 

 Handläggningsuppgifter om den registrerade 

 • Uppgifter om anhängiga ärenden 
 • Uppgifter om avgöranden 
 • Uppgifter om handläggningsdokument 
 • Uppgifter om dokument med anknytning till handläggningen 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Skriftliga semesteransökningar, ersättningsansökningar och beslut. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgifter om utbetalda ersättningar till serviceproducenterna lämnas ut till skattemyndigheterna. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig