Hoppa över navigering

Anmälan om en personuppgiftsincident och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du anmäler en personuppgiftsincident.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

När du anmäler en personuppgiftsincident som gällt dina egna personuppgifter eller någon annan personuppgiftsincident som du märkt behöver vi dina personuppgifter när personuppgiftsincidenten utreds och dokumenteras. LPA kan inte utreda en personuppgiftsincident utan den persons personuppgifter som varit föremål för incidenten och kan inte kontakta den som gjort anmälan utan att ha denna persons personuppgifter.

De uppgifter som vi samlar in i samband med anmälan om en personuppgiftsincident används inte för andra ändamål på LPA. LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad skyldighet.

LPA:s rätt att lämna ut personuppgifter om dig

De uppgifter som LPA samlar in i samband med anmälan om en personuppgiftsincident lämnar vi inte ut till andra. Om en misstanke om brott är kopplad till personuppgiftsincidenten anmäler LPA det till polisen och berättar i det sammanhanget om uppgifter som gäller dig är föremål för personuppgiftsincidenten.

LPA kan vid utredandet av personuppgiftsincidenten ta kontakt med de organisationer som med stöd av ett avtal med LPA behandlar uppgifter som gäller dig för LPA:s räkning. Mer information om dessa organisationer finns på LPA:s webbplats.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Du kan be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt.

LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen. Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter.

Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som samlas in i samband med anmälan om en personuppgiftsincident bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge som det behövs för att uppnå ändamålet med att behandla uppgifterna. Tiden de bevaras är i allmänhet fem år från din anmälan.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med anmälan om en personuppgiftsincident.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig