Hoppa över navigering

Bakgrund till projektet Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden hjälper lantbruksföretagare att orka och stödjer bönder som befinner sig i en svår livssituation. Projektets långsiktiga mål är att skapa en modell för tidigt ingripande och bilda ett nätverk av lantbrukets intressentgrupper som stöd för lantbruksföretagare.

Oro över välbefinnandet i bakgrunden

De finländska lantbruksföretagarnas utmanande situation blev allmänt känd i samband med böndernas traktormarsch våren 2016. Oron över böndernas ekonomiska trångmål, administrativa börda och försenade stödutbetalningar ledde till att producentorganisationerna krävde att statsrådet måste göra något för att avhjälpa den svåra situation som drabbat lantbrukssektorn.

Hösten 2016 tog Finlands regering in ett krispaket till jordbruket på 50 miljoner euro i följande års budget. En miljon euro av krispaketet anvisades Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA för att hjälpa lantbruksföretagarna att orka.

LPA startade genast i början av 2017 det riksomfattande projektet Ta hand om bonden. Projektets syfte är att erbjuda direkta stödåtgärder och utveckla en långsiktig förebyggande modell för tidigt ingripande som stöd för lantbruksföretagare.

I statsbudgetarna för 2018 och 2019 beviljades projektet tilläggsanslag. Tack vare tilläggsanslagen är det möjligt att fortsätta projektverksamheten till utgången av 2020. I regeringsprogrammet för Marins regering lovar man att projektets verksamhetsmodell ska tryggas under valperioden.

Projektarbetare hjälper lantbruksföretagaren

För projektet anställdes först en projektledare samt fyra projektarbetare, vilkas uppgift var att erbjuda hjälp åt lantbruksföretagare i en utmanande livssituation. Det andra året anställdes två nya projektarbetare för att kunna svara på hjälpbehovet ännu bättre. År 2019 anställdes ytterligare två projektarbetare efter att två av de regionala välbefinnandeprojekten hade upphört. Nu har LPA totalt åtta projektarbetare, vars områden anges närmare på den finska sidan Projektin yhteystiedot.

Projektarbetarna spelar en central roll för att hjälpa lantbruksföretagare. När en begäran om hjälp kommer beger sig projektarbetaren till gården för att få en helhetsuppfattning om situationen. Många bönder upplever det som en lättnad att bara få prata om sina bekymmer med en utomstående pålitlig person.

Ibland behövs också hjälp under en längre tid. På rekommendation av en projektarbetare kan jordbrukaren med hjälp av en köptjänstförbindelse exempelvis få terapi eller arbetshandledning, eller experthjälp för annan verksamhet som hjälper personen att orka. De huvudsakliga orsakerna till ansökan om köptjänstförbindelse är överansträngning, ekonomiska bekymmer, utmattning och relationsproblem. Jordbrukets utmaningar syns också i lantbruksföretagarens parförhållande.

Vid sidan av Ta hand om bonden-projektarbetarna finns anställda som arbetar med landskapens välbefinnandeprojekt. De hjälper lantbruksföretagare inom sina verksamhetsområden på samma sätt som Ta hand om bonden-projektets projektarbetare.

Tröskeln för att begära hjälp har blivit lägre

Sedan projektet startade har allt flera bönder fått hjälp från projektet Ta hand on bonden och tröskeln för att begära hjälp tycks ha blivit lägre. De som sökt hjälpt har framför allt behövt socialt stöd. Metoder som hjälper dem att orka är individualterapi, arbetshandledning och parterapi. Under projektet har man märkt att många bönder även vill ha hjälp med ledning och ekonomisk kompetens förutom det egna välbefinnandet och mänskliga relationer.

De effektutredningar som projektet lät göra (Suomela 2018, Saari 2019) visade att åtgärderna inom projektet Ta hand om bonden har underlättat livet för lantbruksföretagare som befunnit sig i en kris och att genom projektet har kunnat förbättra jordbrukarnas arbetsförmåga och hjälpa dem att klara utmaningarna i samband med gårdens verksamhet.

Tidigt ingripande

Utöver krisverksamheten är ett mål för projektet Ta hand om bonden att skapa en handlingsmodell för tidigt ingripande som stöd för lantbruksföretagare. Avsikten är att lantbrukets intressentgrupper ska bilda ett stödnätverk som kan identifiera utmattning och hjälpbehov hos lantbruksföretagare, vågar ta upp saken och kan hänvisa bonden till experthjälp. Projektet har ordnat evenemang för intressentgrupperna på temat tidigt ingripande och på detta sätt har man försökt utöka medvetenheten om hjälpbehoven.

Som en del av projektet för tidigt omhändertagande har bland annat Må bra-dagar och kurser i välbefinnandets ABC ordnats för lantbruksföretagare.

Avhandling om projektets effekt

Pirjo Saaris licentiatavhandling Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (på svenska ungefär Hantering av lantbruksföretagarnas risk beträffande arbetsförmågan – sambandet mellan projektet Ta hand om bonden och den upplevda psykosociala belastningen och arbetsförmågan) granskades på LPA 12.12.2019. Pirjo Saari är  enhetschef för LPA:s enheten för främjande av arbetsförmågan och avhandlingen handlar om effekten av åtgärderna inom projektet Ta hand om bonden. Avhandlingen skrevs vid socialpolitiska institutionen vid Åbo universitet.

Av Saaris licentiatavhandling framgick att jordbrukarna upplevde att åtgärderna inom projektet klart hade förbättrat deras arbetsförmåga och psykosociala belastning. Både den experthjälp som skaffats genom köptjänstförbindelser och det personliga hjälparbete som projektarbetarna utförde upplevdes ha effekt.

Enkätundersökningen för avhandlingen skickades till lantbruksföretagare som hade fått och använt en köptjänstförbindelse före 22.11.2018. Enkäten skickades till sammanlagt 902 personer och svarsprocenten var 42,6 procent.

Du kan läsa avhandlingen här (på finska): Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (pdf)

Summary in english: Work ability risk management of agricultural entrepreneurs. The correlation between the Support the Farmer Project and perceived psychosocial stress and work ability (pdf)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig