Hoppa över navigering

LPA 2020: Sammandrag och framtidsutsikter

Sammandrag av verksamheten 2020

Coronaepidemin och begränsningarna på grund av den har påverkat LPA: s verksamhet sedan mars 2020. Efter övergången till distansarbete kunde vi med hjälp av elektroniska hjälpmedel trygga både kundbetjäningen och förmånshandläggningen även i exceptionella förhållanden.

Särskilt i det inledande skedet av coronaepidemin framhävdes behovet av att förmedla våra kunder aktuell information om säkerheten när det gäller hälsan och om hur vi bemöter den nya och exceptionella situationen i frågor om sociala förmåner och avbytarservice. Kraven på att undvika personliga möten begränsade våra verksamhetsmöjligheter ifråga om tjänsterna som tryggar de försäkrades arbetsförmåga. Vi kompletterade vår verksamhet genom att raskt utveckla ersättande digitala tjänster, till exempel webbaserade möten.

Coronaepidemin inverkade inte väsentligt på utvecklingen av antalet pensions- och förmånsansökningar under året. Coronarestriktionerna formade emellertid särskilt kraftigt våra försäkrades verksamhetsbetingelser, bland annat inom konstområdet och i samband med den kompletterande verksamheten inom lantbruket.

Kundtillfredsställelsen fortsatta 2020 att ligga på en god nivå. Vi kunde också hålla kvar våra handläggningstider på en god nivå, trots att den samtidigt fortgående utformningen av pensions- och försäkringsprogrammet band personalresurserna i betydande omfattning.

Arbetet med den omfattande programreformen ökade driftskostnaderna. Genom en väl inriktad satsning kunde vi börja använda pensions- och försäkringsprogrammet vid årsskiftet. Personalkostnaderna och de övriga driftskostnaderna förblev på samma nivå som året innan.

Vid årets slut hade LPA 56 814 LFÖPL-försäkrade kunder av vilka 3 254 var stipendiater. Antalet OFLA-försäkrade uppgick till 78 359. Antalet pensionstagare uppgick vid utgången av året till 104 155 av vilka 257 var stipendiater. Jämfört med året innan minskade antalet LFÖPL-försäkrade kunder med 2,8 procent, antalet OFLA-försäkrade med 2,1 procent och antalet pensionstagare med 4,1 procent.

Under verksamhetsåret tog LPA emot 64 171 ansökningar (tabell 1). Det totala antalet ansökningar minskade med 4,9 procent.

Tabell 1.

Antalet ansökningar som inkom till LPA och ändringen från året innan.

Inkomna ansökningar 2019 2020 Ändring från året innan
Försäkringsärenden 22 678 21 198 –6,5 %
Indrivningsärenden 517 397 –23,2 %
Avträdelseärenden 743 581 –21,8 %
Arbetspensionsärenden 10 383 9 565 –7,9 %
OFLA-ersättningsärenden 31 210 30 687 –1,7 %
LPA-sjukdagpenning 1 508 1 264 –16,2 %
Avbytarärenden 429 479 +11,7 %
Sammanlagt 67 468 64 171 –4,9 %

Framtidsutsikter

I början av 2021 införde vi med framgång ett nytt pensions- och försäkringsprogram. Det tekniskt sett tidsenliga programmet ger oss bättre möjligheter att under kommande år vidareutveckla kundupplevelsen och e-tjänsterna. Med hjälp av den samtidigt moderniserade elektroniska kundtjänsten är det ännu enklare att se till LPA-tryggheten på webben. Vi bedömer att användningen av e-tjänsterna ytterligare kommer att öka.

Vi utvecklar våra digitala tjänster även för att trygga att våra försäkrade orkar i arbetet och för att förebygga risken för arbetsoförmåga. Det allmänna utvecklingsarbetet gällande våra tjänster för arbetsförmågan styrs av resultaten av bedömningarna av genomslagskraften, respons och behov som baserar sig på det som särskilt utmärker våra kunders arbete. Vi fortsätter att genomföra pilotprojekt om tjänsternas konkurrensutsättning i syfte att förbättra företagshälsovårdens omfattning och vi utökar vår verksamhet med samordnare för arbetsförmågan. Vi fortsätter att driva projektet Ta hand om bonden med stöd av särskilda anslag. Förutsättningarna för etablering av verksamheten bedöms i enlighet med regeringsprogrammet i slutet av regeringsperioden.

Vi fortsätter att förstärka nätverket av lokala enheter för avbytarservice i samarbete med ministeriet, kommunerna och företrädare för dem som anlitar tjänsterna. De första utvidgade lokala enheterna inleder sin verksamhet i början av 2021. Genom större enheter kan vi bättre trygga tillgången på avbytartjänster, effektiviteten och förvaltningens handlingsförmåga även i framtiden. En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet, i vars arbete vi aktivt deltar, begrundar utvecklingen av av-bytarförvaltningen på längre sikt. Arbetsgruppen lämnar sin rapport i mars 2021.

Det pågår reformprojekt inom hela arbetspensionssektorn bland annat gällande samordningen av familjepensionsskyddet, invalidpensionerna och inkomster samt i fråga om utvecklingen av företagarnas pensionsskydd. Ändringarna av familjepensionssystemet är avsedda att träda i kraft redan från och med början av 2022. Familjepensionsskyddet förnyas för att svara mot de föränderliga behoven i samhället och familjerna. Ändringarna som är under behandling kommer också att gälla LFÖPL-systemet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig