Att söka ersättning

Om du råkar ut för ett olycksfall bör du genast uppsöka läkare även om skadan verkar obetydlig.  På så sätt finns uppgifterna om hur och varför olycksfallet skett och den uppkomna skadan registrerade. Om skadan senare förvärras är det lätt att bevisa att orsaken varit ett olycksfall.

Läkaren skriver ut ett sjukintyg för den tid du är arbetsoförmögen. Berätta vid behov för läkaren att LPA betalar dagpenning för alla veckodagar.

Anmäl arbetsskador inom 60 dagar
Skadeanmälan ska alltid lämnas in till LPA inom 60 dagar från att ett olycksfall i arbetet inträffade eller en yrkessjukdom visade sig.

Om du inte har anmält ett olycksfall i arbetet i tid kan olycksfallsersättning vägras för dröjsmålstiden. Alltid då en skadeanmälan kommer in till LPA senare än inom 60 dagar utreds orsaken till förseningen och bedöms det om det är skäligt att vägra ersättning med hänsyn till omständigheterna.

Om grundad anledning anses finnas till förseningen vägras dock inte ersättning. En grundad anledning kan vara till exempel särskilda omständigheter i samband med skadans eller sjukdomens tillstånd eller i samband med arbetet eller någon annan exceptionell omständighet vid tidpunkten för skadefallet.

Skadeanmälan ska alltid göras. Om den lämnas in för sent ska uppgifter om orsaken till dröjsmålet fogas till skadeanmälan.

Kostnadsersättningar ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkom. Det är fråga om kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar, rese- och inkvarteringskostnader, extra kostnader för skötsel av hemmet, ersättning för inkomstbortfall under undersökningstid och kostnader för föremål i personligt bruk som skadats.

Försäkringsintyg
Försäkringsintyget är ett bevis på att du har en gällande OFLA-arbetsskadeförsäkring. Genom att visa upp OFLA-försäkringsintyget för läkaren får du vården avgiftsfritt. På försäkringsintyget ska du skriva en noggrann beskrivning av hur och under vilka förhållanden skadan inträffade. Skicka sedan intyget till LPA.  Om skadan är obetydlig och inte medför arbetsoförmåga kan ersättningsärendet behandlas utifrån intyget.

Om du inte har försäkringsintyget med dig måste du själv betala för vården. Skicka kvittona till LPA för att få ersättning för de vårdkostnader som olycksfallet medfört.

Om du behöver ett nytt försäkringsintyg
Om du inte har fått något OFLA-försäkringsintyg eller om det har kommit bort kan du beställa ett nytt intyg från LPA. Du kan också själv skriva ut ett nytt intyg via LPA:s e-tjanster.

Försäkringsintyget bara vid olycksfall i arbetet
Du kan använda försäkringsintyget bara i samband med olycksfall i arbetet. Vid ett olycksfall på fritiden måste du först själv betala vårdkostnaderna. Skicka sedan kostnadsverifikaten till LPA för att få ersättning.

Att göra skadeanmälan
Du ska alltid göra skadeanmälan om en olycksfallsskada medför arbetsoförmåga. Du kan fylla i skadeanmälan tillsammans med LPA-ombudsmannen. Du kan också göra en elektronisk skadeanmälan eller skriva ut en blankett från vår webbplats. LPA måste få skadeanmälan inom 60 dagar från att skadan inträffade. Det är viktigt att så noggrant som möjligt redogöra för hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade. Behandlingen av ärendet går snabbare om LPA behöver skaffa så lite tilläggsutredningar som möjligt.

Bilagor till skadeanmälan
Bifoga recept och kvitton på läkemedel samt kvitton och fakturor på kostnader för sjukvård. På reseräkningen antecknar du de vårdresor som olycksfallet medfört. Du kan göra en elektronisk reseräkning eller använda en blankett som du skriver ut från vår webbplats. Ersättning betalas för resekostnaderna till sådana undersökningar och behandlingar som ersätts. Bifoga färdbiljetter (tåg-, buss- och flygbiljetter samt taxi- och ambulanskvitton). Om resan gjorts med egen bil ska du ange färdrutten och kilometrarna.

Alternativt kan du i fri form räkna upp tidpunkterna för resorna, var de börjat och slutat samt kilometerantalet eller de kostnader du betalat. Nämn vidare vad som orsakat resan, till exempel besök hos läkare.

Om det dröjer innan skadan läks kan du senare skicka oss fortsatta sjukintyg och kvitton på kostnader. LPA har möjlighet att då det är motiverat ge en betalningsförbindelse för undersökningar och behandling exempelvis hos en specialistläkare. Du kan begära en betalningsförbindelse per telefon eller via vår skyddade e-posttjänst, där du som mottagare ska välja OFLA-ersättningar.

Den vårdinrättning där du vårdats för olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen är skyldig att skicka oss vårdanteckningarna över besöket utan dröjsmål.

Uppdaterad 27.06.2018