Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

De jordbrukare, skogsbruksföretagare, yrkesfiskare och renskötare samt stipendiater som omfattas av LFÖPL får ersättning för olycksfall och yrkessjukdomar enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL). De olycksfall som inträffat före 1.1.2016 ersätts enligt den gamla lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Försäkringen för arbetstid, dvs. OFLA-arbetsskadeförsäkringen, ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet eller i det LFÖPL-försäkrade stipendiatarbetet eller under särskilda omständigheter som har samband med arbetet. Försäkringen ersätter också yrkessjukdomar som orsakats av arbetet eller av särskilda omständigheter som har samband med arbetet.

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter inte olycksfall som inträffat till exempel i bygg- och reparationsarbeten på en bostadsbyggnad på gården eller i familjens normala matförsörjning. Den ersätter inte heller skador som inträffar i företagararbete som beskattas enligt näringsskattelagen eller skador i lönearbete.

OFLA och LFÖPL
Den som har en obligatorisk LFÖPL-pensionsförsäkring får också automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring utan att behöva ansöka om den särskilt.

De lantbruksföretagare som inte är obligatoriskt försäkrade men ändå regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring
Fritidsförsäkringen ersätter skador som inträffar i det privata hushållet och annars på fritiden. Alla som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna fritidsförsäkringen.

OFLA-fritidsförsäkringen är förmånlig i förhållande till de förmåner som den ger.

OFLA är en del av det lagstadgade systemet med försäkring för olycksfall och yrkessjukdomar, och LPA är medlem i Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK). På centralens webbplats presenteras huvuddragen i det lagstadgade försäkringssystemet.

Uppdaterad 26.01.2017