Om LPA

LPA försäkrar lantbruksföretagare och stipendiater
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA sköter social trygghet för landsbygdsföretagare och forskar- och konstnärsstipendiater. Genom LPA får jordbrukare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare samt stipendiater en mångsidig trygghet i olika livssituationer.

LPA är mer än en pensionsanstalt
Vi har hand om våra kunders lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Till verksamheten hör också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd, LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och rådgivning i frågor som hör arbetarskydd och arbetshälsa. Cirka 200 000 kunder, såväl försäkrade som pensionstagare, får social trygghet från LPA.

Verksamhetsidé
LPA:s verksamhetsidé är att förbättra lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden genom att erbjuda en täckande social trygghet och en sakkunnig och kundnära service.

Vision: Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!
Vi förverkligar och utvecklar våra kunders sociala trygghet och välfärd. Vi säkerställer att vår verksamhet är kundnära och kostnadseffektiv. Personalens kunnande svarar på de föränderliga behoven i vår verksamhetsmiljö. Våra kunder runtom i Finland betjänas av 40 LPA-ombudsmän. Huvudkontoret i Hagalund i Esbo har cirka 150 anställda som handlägger ansökningar om försäkringar och förmåner samt betjänar kunder personligen och per telefon. Flera ärenden kan kunderna också sköta via e-tjänsterna på vår webbplats.

LPA:s strategi för 2018–2022
Strategin för 2018–2022 utstakar följande centrala mål:

 • Vi stärker verksamhetens genomslagskraft genom att utveckla LPA-tryggheten.
 • Vi är föregångare vad avser att utveckla kundernas välbefinnande och servicen för dem.
 • Vi ser till att personalresurserna svarar mot behoven när verksamheten utvecklas.
 • Vi producerar servicehelheten på det kostnadseffektivaste sättet.

Värderingar

 • Värdesättande av kunden
 • Samarbete och ett öppet ledarskap
 • Högklassig service
 • Hushållning med resurser.

Serviceprinciper

 • Jag är närvarande, jag lyssnar och kartlägger.
 • Jag sätter värde på våra kunder och mitt arbete.
 • Jag är expert för kundens bästa.
 • Jag sköter LPA-tryggheten effektivt genom samarbete.

Läs mer om våra serviceprinciper

 

Uppdaterad 02.02.2018