Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Melassa

EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

1. Rekisterinpitäjä
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Postiosoite
PL 16
02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C
02100 ESPOO

Puhelin 029 435 11
Suojattu sähköpostipalvelu

Mela on maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituksen paikallisyksiköiden kanssa yhteisrekisterinpitäjä lomituspalveluiden osalta. Löydät kaikki paikallisyksiköt Melan internet-sivulta.

2. Tietosuojavastaava
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Arja Raatikainen

Sähköposti: tietosuoja(@)mela.fi (suojaamaton yhteys),
tai suojattu sähköposti Melan internetsivuilla.
Puhelin +358 29 435 2321

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Mela käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojasta EU:n tietosuoja-asetuksen ja Melaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat lakisääteinen velvoite, sopimus tai suostumus.

4. Rekisterit ja henkilötietojen vastaanottajat
Melassa henkilötietoja käsitellään käyttötarkoituksen mukaisissa rekistereissä. Oheisissa rekisteriselosteissa kerrotaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsiteltävät henkilötietoryhmät, tiedot mahdollisista tietojen siirroista kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista.

Asiakkaita koskevat rekisteriselosteet:
Asiakkuuden hoitaminen
Eläkeprosessit
Hallintoprosessit
Kiinteistöpalvelut
Kuntoutusrekisteri
Lomitus
Ostoreskontra
Poronhoitajien sijaisapu
Sairauspäiväraha
Tapaturmaprosessit
Tilakäyntirekisteri
Turkistuottajien lomitus
Tutkimusprosessit
Vakuuttamisprosessit
Viestintä
Vuokrareskontra
Välitä viljelijästä -projekti

Henkilötietojen vastaanottajina toimivat seuraavat tahot:
Accenture Oy
Arek Oy
CGI Finland Oy
Deloitte Oy / Solita Oy
DXC Finland Oy
IBM Finland Oy
Lindström Oy
TELAn Kuntoutunet-palvelu
NewSec Asset Management
Orodent Oy
Suojalaite Oy
Tieto Finland Oy
Työterveyslaitos
Vakuutus Kuntoutus ry

Yhteisrekisterinpitäjät:
Lomituksen paikallisyksiköt

Vastaanottajaryhmät (oikeus tietoihin lain perusteella):
Eläketurvakeskus
Etuusasioiden muutoksenhakuelimet
Kela
Pankit
Posti
Tilastokeskus
Terveydenhuollon yksiköt
Työeläkelaitokset
Työterveyslaitos
Vakuutusyhtiöt
Verohallinto
Muut viranomaiset

Mela ei luovuta rekisteröidyn tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

5. Rekisteröidyn oikeudet
5.1 Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen
Sinulla on oikeus tarkistaa omat Melan rekistereihin tallennetut henkilötietosi.

Voit myös pyytää kopiot Melan rekistereissä olevista henkilötiedoistasi ja asiakirjoista lähettämällä henkilötietojen tarkistuspyynnön Melaan.

Tarkistuspyyntö on yleensä maksuton. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Melan asiakkaana voit tarkistaa henkilötietosi Melan asiointipalveluiden kautta. Lomitukseen liittyvät tiedot voit tarkistaa Lomitusnetistä.

5.2 Tietojen oikaiseminen, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen tai vastustaminen sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen sekä oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen.

Silloin kun käsittely perustuu Melan lakisääteiseen velvoitteeseen, edellä mainittuja oikeuksia on lainsäädännössä rajoitettu. Oikeuksistasi eri tilanteissa löydät tarkempaa tietoa kohdan 5.3 informointiliitteistä.

Tietojen korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnön voit osoittaa kuhunkin rekisteriin vastuuhenkilöksi nimetylle henkilölle tai tietosuojavastaavalle.

5.3 Rekisteröidyn informointi
Henkilötietojen käsittelystä Melassa ja sinun oikeuksistasi kerrotaan informointiliitteessä, joka annetaan sinulle tietojen keräämisen yhteydessä.

6. Tietoturvaloukkauksen ilmoittaminen
Jos huomaat, että henkilötietojasi puuttuu, on hävinnyt, on muuttunut tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole niihin oikeutta, tee tietoturvaloukkaus -ilmoitus. Voit ilmoittaa myös epäilysi tietoturvaloukkauksesta, me tutkimme asian.

7. Valitus tietosuojavaltuutetulle
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilet, että sinun asetukseen perustuvia oikeuksiasi on loukattu.

 

 

Päivitetty 20.05.2019