Ohita valikko

Tilakäyntien valvonta, työterveyshuoltosovellus

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Päivi Wallin
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2343

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna-Maria Keskinen
Mela
Revontulenpuisto 2 C
02100 Espoo
Puh 029 435 2251

Prosessin nimi 

Tilakäyntien valvontaprosessi, työterveyshuoltosovellus

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Tilakäyntirekisterin avulla Mela ylläpitää maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluvien MATA-vakuutettujen tietoja MATA-vakuutusmaksun laskemista varten. Tilakäynnillä havaitut terveydenvaarat tallennetaan tilakäyntirekisteriin ainoastaan, jos niiden tallentamiseen on saatu maatalousyrittäjältä suostumus. Mela on MYEL 144 §:n 3 momentin perusteella rekisterinpitäjä ja työterveyshuollon palveluntuottaja henkilötietojen käsittelijä. Mela käsittelee tilakäyntirekisterin tietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi. Työterveyshuollon palveluntuottaja käsittelee tilakäyntirekisterin tietoja Melan lukuun henkilötietojen käsittelijänä. Tietojen käsittely Melan lukuun perustuu Melan ja palveluntuottajien välisiin sopimuksiin ja Melan myöntämiin ja valvomiin käyttöoikeuksiin.

Työterveyshuoltosovelluksen tarkoituksena on MYEL 115 § 1 mom 5 k mukaisesti maatalousyrittäjien työterveyshuoltotoiminnan tehokkaan toteutumisen edistäminen. Mela ei ole rekisterinpitäjänä työterveyshuoltosovellukseen sisältyvien muiden kuin edellä mainittujen henkilötietojen osalta, vaan tarjoaa viestipalvelun, toimintasuunnitelman ja esitietolomakkeen työvälineeksi palveluntuottajalle, joiden pohjalta laaditaan tilakäyntiraportti. Erikseen sovittaessa Mela tarjoaa työterveyshuollon palveluntuottajalle teknisen rajapinnan, jonka avulla tietoja voidaan siirtää työterveyshuoltosovelluksesta palveluntuottajien järjestelmiin. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät:

  • MATA-vakuutetut työterveyshuollon asiakkaat
  • Työterveyshuoltoa hoitavien palveluntuottajien henkilöstö
  • Maatalouden asiantuntijaorganisaatioiden palveluksessa olevat maatalouden asiantuntijat
  • Melan käsittelijät.

Rekisteröityjen ryhmien henkilötiedot:

  • MATA-vakuutetut työterveyshuollon asiakkaat: nimi ja henkilötunnus, osoite puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sijaintikunta, maatilan tuotantosuunta, päivä jolloin liittynyt työterveyshuoltoon, suunnitellun tilakäynnin ajankohta ja tilakäynnille osallistuvat henkilöt, tilakäynnin toteutuminen ja tilakäynnille osallistuneet henkilöt, tilakäynnillä havaituit keskeiset työolojen terveysvaarat ja toimenpide-ehdotukset  niiden toteuttaminen, jos olet työterveyshuollon asiakas on antanut suostumuksen siihen, että työterveyshuollon palveluntuottaja luovuttaa tiedot Melalle. Työterveyshuoltosopimuksen alkamis- ja päättymisajankohta.
  • Työterveyshuoltoa hoitavat palveluntuottajat: Yhteydenpitoa varten tarvittavat tiedot, jos asiakkaan kanssa on sovittu, että ne tallennetaan työterveyshuoltosovellukseen. Tiedot ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tilakäyntiraportti, työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
  • Maatalouden asiantuntijat: nimi ja organisaatio, rekisterin käyttöoikeustiedot.
  • Melan käsittelijät: nimi, rekisterin käyttöoikeustiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Melan asiakkaiden tiedot saadaan Asiakkuuden hoitaminen -prosessista ja Vakuuttaminen-prosessista. Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja työterveyshuollon palveluntuottajilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Melalla tai työterveyshuollon palveluntuottajalla ei ole oikeutta luovuttaa työterveyshuoltosovellukseen kirjattuja tietoja muille, ellei siitä ole laissa erikseen säädetty tai työterveyshuollon asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietoja luovutetaan työterveyshuollon palveluntuottajille ja maatalouden asiantuntijaorganisaatioille, jos osallistuvat tilakäynneille. Maatalouden asiantuntijaorganisaatiot voivat nähdä tilakäyntiraportin tiedot 30 päivän ajan tilakäyntiraportin valmistumisesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia.

Tietojen säilytysaika

Tilakäyntirekisteriin talletetut tiedot on hävitettävä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun tilakäynti on toteutettu. (MYEL 144 § 5 mom)

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö