Hoppa över navigering

Behandlingen av personuppgifter vid LPA i ärenden som gäller försäkringar och förmåner

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

I den här dataskyddsbeskrivningen informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas vid LPA i samband med följande försäkrings- och förmånsärenden:

 • LFÖPL-försäkringsärenden
 • LFÖPL-pensionsärenden
 • OFLA-försäkringsärenden
 • OFLA-olycksärenden
 • OFLA-familjepension
 • LPA-sjukdagpenning
 • Grupplivförsäkring

I viket syfte och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Dina personuppgifter behövs i samband med avgöranden i dina LFÖPL- och OFLA-försäkringsärenden eller förmånsärenden i anslutning till dessa som LPA har hand om. LPA handlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter och i syften som är förenliga med dessa.

Eventuella följder av att inte lämna uppgifter

Om LPA inte får de uppgifter som begärs i ett LFÖPL- eller OFLA-försäkringsärende och ditt ärende av den här orsaken avgörs utifrån bristfälliga uppgifter kan det påverka ditt försäkrings- och förmånsskydd.

Om LPA inte i enskilda fall får de uppgifter som begärs kan LPA inte heller

 • fastställa en eventuell frivillig OFLA-försäkring som du ansökt om
 • avgöra din rätt till ersättning eller beloppet av ersättningar som ska betalas i ett OFLA-ärende
 • avgöra din rätt till familjepension eller pensionsbeloppet som ska betalas i ett OFTA-familjepensionsärende
 • avgöra din rätt till LFÖPL-pension
 • utreda din rätt till dagpenning eller dagpenningens belopp i ett LPA-sjukpenningsärende
 • utreda din rätt till en grupplivförsäkring eller ersättningsbeloppet i ett grupplivförsäkringsärende.

Uppgifterna används också för andra tillåtna användningsändamål

Handläggning av ett förmånsärende

Om du är LFÖPL-försäkringsskyldig används uppgifterna som du lämnat i samband med ett LFÖPL-försäkringärende för fastställande av OFLA-försäkringen för arbetsolycksfall och yrkessjukdom och grupplivförsäkringen samtidigt som du LFÖPL-försäkras.

Information som samlats in genom OFLA-skadeanmälan används också för behandlingen av ditt LPA-sjukpenningsärende.

Information som samlats in för avgörande av försäkrings- eller förmånsärenden används också för statistik och forskning.

LPA kan i enskilda fall använda information som lämnats för LPA:s behandling av försäkrings- och förmånssärende i ett annat försäkrings- eller förmånsärende som LPA behandlar om uppgifterna inverkar på avgörandet i det ärendet och om de enligt lag ska beaktas i det aktuella ärendet.

Om du beställer eller laddar ner arbetspensionskortet använder LPA uppgifterna som du har meddelat för skötseln av pensionsärendet för justeringen av din pensionsrätt. LPA kan använda kontaktuppgifterna som du har lämnat i din arbetspensionsansökan för att skicka arbetspensionskortet till dig när du har beviljats pension som ger dig rätt att få ett arbetspensionskort.

Kundkommunikation

LPA använder ditt telefonnummer för att per sms meddela dig om att du har fått ett nytt meddelande i LPA:s
e-tjänst när:

 • du har kontaktat LPA via e-tjänsten och LPA besvarar ditt meddelande
 • LPA skickar dig ett meddelande via e-tjänsten i ett ärende som är under behandling hos LPA.

Du kan välja att inte få meddelanden per sms under Mina uppgifter i e-tjänsten. Du kan också välja att få meddelandet till din e-post.

LPA:s tjänster som främjar arbetsförmågan är en del av LFÖPL-försäkringen. LPA kan använda e-postadresserna i kundregistret för att informera heltäckande och i rätt tid om tjänsterna som främjar arbetsförmågan. Tjänsterna som främjar arbetsförmågan omfattar Må Bra-dagar, ABC-utbildningar om välbefinnande, kamratstödsgrupper och webbseminarier. Om du inte vill få den här informationen kan du meddela oss det genom att besvara meddelandet eller genom att skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats till tyhy(at)mela.fi.

LPA:s rätt att hämta, överlåta och överföra dina personuppgifter

LPA har en lagbaserad rätt att hämta fram och överlåta uppgifter som behövs för att ditt ärende ska kunna avgöras.

Om inhämtandet eller överlåtelsen av uppgifter inte baserar sig på lagen begär vi ditt samtycke, som du senare kan återkalla.

LPA kan i samband med behandlingen av ditt ärende bland annat kontakta olika myndigheter och pensions- och försäkringsanstalter. I försäkringsärenden gällande stipendier kan LPA också kontakta den som beviljat stipendiet, i anslutning till OFLA-ärenden och i OFLA-ärenden olika vårdinrättningar och i ärenden gällande grupplivförsäkringar till exempel Olycksfallsförsäkringscentralen, Statskontoret och Keva.

Dina uppgifter kan på basis av EU:s dataskyddsförordning och avtal om socialskydd mellan stater vid behov överföras till EU- och EES-länder, Schweitz och utanför EU. Med stöd av EU-kommissionens likvärdighetsbeslut kan dina personuppgifter överföras från EES.området till Storbritannien. Närmare information om hämtande, överlåtelse och överföring av personuppgifter och om aktörer som behandlar personuppgifter för LPA:s räkning får du på LPA:s webbplats.

Personuppgifter kan överföras utanför EU och EES också med stöd av standardavtalsklausuler: Standardiserade dataskyddsbestämmelser godkända av kommissionen.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att om du vill få veta vilka uppgifter om dig som har sparats i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det är viktigt med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Vanligtvis kostar det inte att lämna en begäran gällande personuppgifterna och att få svar.

Om LPA utgående från din begäran inte genomför åtgärder i anslutning till dina personuppgifter informeras du om detta senast inom en månad. Om begäran inte kan uppfyllas meddelar LPA orsaken.

Registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen som du inte kan tillämpa

Eftersom behandlingen av försäkrings- och förmånsärendet baserar sig på lagen kan du inte begära att personuppgifterna som behövs i behandlingen avlägsnas eller att de överförs i ett system utanför LPA.

Du har inte heller rätt att begära att LPA i samband med utövandet av sin lagenliga uppgift ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, trots att du bestrider deras riktighet om ditt krav på begränsning av behandlingen uppenbarligen saknar grund.

Besvärsrätt

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen.

Bevarande av personuppgifter

Uppgifterna som behövs i behandlingen av ditt ärende bevaras i lagen, förordningen eller EU:s dataskyddsförordning.

Förvaringstiderna:

 • LFÖPL- och OFLA-försäkringsärenden minst hundra år. Informationen om din LFÖPL-försäkring förvaras i enlighet med OFLA-lagstiftningen eftersom LFÖPL- och OFLA-försäkringsuppgifterna bildar en helhet.
 • OFLA- försäkringsärenden och OFLA-familjepensionsärenden minst hundra år.
 • LFÖPL-pensions- (annan än familjepension) och rehabiliteringsärenden under din levnadstid och i de fem därpå följande åren.
 • LFÖPL-familjepensionsärenden under den tid som pension betalas och i de fem därpå följande åren.
 • I indrivning av försäkringspremier för LFÖPL- och OFLAL-försäkringar fram tills att indrivningen upphör och i de fem därpå följande åren, när lagstiftningen för OFLA tillämpas emellertid i minst tio år.
 • I besvärsärenden femtio år, om de inte med stöd av en annan grund ska förvaras under en längre tid.
 • I ett OFLA-försäkringsärende som gäller grunderna för fastställande av försäkringspremier, indrivning av försäkringsavgifter, förbud mot betalning av ersättning och försäkringsbolagets regressrätt, minst tio år.
 • I ärenden som gäller LPA-sjukpenning i 10 år.
 • I ärenden som gäller grupplivförsäkring i 10 år.

Automatisk behandling av ärenden som gäller LPA-sjukpenningsärenden

I samband med en automatisk behandling kan ärendet avgöras så att beslutet ges automatiskt utgående från uppgifter som samlats in med hjälp av olika källor. LPA använder ansökningar om LPA-sjukdagspenning när automatiskt beslutsfattande tillämpas. LPA har en lagstadgad rätt att fatta beslut i sådana ärenden.

Automatiska beslut ges när behandlingen av ansökningar baserar sig på uppgifter vars riktighet har kontrollerats och då förutsättningarna för beviljande av dagpenning är enkla och schematiska. LPA ger automatiska beslut när ansökan om sjukdagpenning har lämnats till FPA som redan har utrett grunden för rätten till sjukdagpenning.

I fall där beviljande och beräkningen av beloppet förutsätter prövning hos LPA behandlas ärendet av en handläggare vid LPA. Du har rätt att, om du vill, begära att det automatiska beslut som du fått kontrolleras av LPA och du har rätt att överklaga beslutet.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för uppgifter som samlats in i samband med dina försäkrings- och förmånsärenden.

Kontaktinformation för LPA:s registeransvarige

Skicka skyddad e-post på LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller för LPA:s blanketter:
3026R, 3027R
4041R, 4518R, 4519R, 4520R, 4522R, 4524R, 4525R, 4526R
7060R, 7061R, 7062R, 7063R, 7066R

samt för de gemensamma blanketterna i arbets- och folkpensionssystemet:
ETK/Kela 7001r, ETK/Kela 7002r, ETK/Kela 7004r, ETK/Kela 7005r
ETK 2021r, ETK 2022r, ETK 2136r
i anslutning till dessa se även blankett: Information för den som söker pension, ETK/Kela 7007or

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig