Ohita valikko

Henkilötietojen käsittely Melassa vakuutus- ja etuusasioissa

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään Melassa seuraavien vakuutus- ja etuusasioiden yhteydessä:

 • MYEL-vakuutusasiat
 • MYEL-eläkeasiat
 • MATA-vakuutusasiat
 • MATA-vahinkoasiat
 • MATA-perhe-eläke
 • Mela-sairauspäiväraha
 • Ryhmähenkivakuutus

Missä tarkoituksessa ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan MYEL- ja MATA-vakuutusasiasi tai niihin liittyvän Melan hoitaman etuusasian ratkaisemisessa. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi ja sen kanssa yhteensopiviin käyttötarkoituksiin.

Tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Jos Mela ei saa pyytämiään tietoja MYEL- ja MATA-vakuutusasiassa ja asiasi siitä syystä ratkaistaan puutteellisten tietojen perusteella, se voi vaikuttaa vakuutus- ja etuusturvaasi.

Jos Mela ei saa kulloinkin kyseessä olevassa asiassa pyytämiään tietoja se ei myöskään voi

 • vahvistaa sinulle mahdollisesti hakemaasi vapaaehtoista MATA-vakuutusta
 • ratkaista oikeuttasi korvaukseen eikä maksettaviksi tulevien korvausten määrää MATA-vahinkoasiassa
 • ratkaista oikeuttasi perhe-eläkkeeseen eikä maksettavaksi tulevan eläkkeen määrää MATA-perhe-eläkeasiassa
 • ratkaista oikeuttasi MYEL-eläkkeeseen
 • selvittää oikeuttasi päivärahaan tai päivärahan määrää Mela-sairauspäiväraha-asiassa
 • selvittää oikeuttasi ryhmähenkivakuutuskorvaukseen tai korvauksen määrää ryhmähenkivakuutuskorvausasiassa.

Tietoja käytetään myös muihin sallittuihin käyttötarkoituksiin

Etuusasian käsittely

Jos olet MYEL-vakuuttamisvelvollinen, MYEL-vakuutusasiassa antamiasi tietoja käytetään myös MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen vahvistamiseksi, samalla, kun sinut MYEL-vakuutetaan.

MATA-vahinkoilmoituksella kerättyjä tietoja käytetään myös Mela-sairauspäiväraha-asiasi käsittelyyn.

Vakuutus- tai etuusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Mela voi yksittäisissä tapauksissa käyttää Melan käsittelemän vakuutus- tai etuusasian käsittelyssä saatuja tietoja myös toisessa Melan käsittelemässä vakuutus- tai etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat toisessa asiassa tehtävään ratkaisuun ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä asiassa huomioon.

Jos tilaat tai lataat työeläkekortin, Mela käyttää eläkeasian hoitamisessa annettuja tietoja eläkeoikeutesi tarkistamiseksi. Mela voi käyttää työeläkehakemuksessa antamiasi yhteystietoja työeläkekortin lähettämiseksi sinulle, kun sinulle on myönnetty eläke, jonka perusteella voit saada työeläkekortin.

Asiakasviestintä

Mela käyttää puhelinnumeroasi ilmoittaakseen sinulle tekstiviestillä uudesta viestistä Melan asiointipalvelussa seuraavissa tilanteissa:

 • olet ottanut yhteyttä Melan sähköisen asiointipalvelun kautta ja Mela vastaa viestiisi
 • Mela lähettää sinulle asiointipalvelun kautta viestin, joka liittyy Melassa vireillä olevaan asiaasi.

Jos et halua ilmoituksia tekstiviestillä, voit estää ilmoitusten lähettämisen asiointipalvelun Omat tiedot -kohdassa. Voit halutessasi myös valita, että ilmoitus uudesta viestistä lähetetään sähköpostiisi.

Melan tarjoamat työkykypalvelut ovat osa MYEL-vakuutusta. Mela voi käyttää asiakasrekisterissään olevaa sähköpostiosoitettasi työkykypalveluista tiedottamiseen, jotta voimme informoida palveluista kattavasti ja oikea-aikaisesti. Työkykypalveluita ovat mm. Hyvinvointipäivät, Hyvinvoinnin ABC-koulutukset, vertaisryhmät ja webinaarit. Jos et halua tiedotteita, voit ilmoittaa siitä vastaamalla saamaasi viestiin tai lähettämällä suojattua sähköpostia Melan nettisivujen kautta osoitteeseen tyhy(at)mela.fi.

Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi

Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa asiasi ratkaisemisessa välttämättömiä tietoja.

Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.

Mela voi asiaasi käsiteltäessä olla yhteydessä muun muassa eri viranomaisiin sekä eläke- ja vakuutuslaitoksiin. Apurahansaajan vakuutusasiassa Mela voi olla yhteydessä myös apurahan myöntäjään, MATA-asioissa eri hoitolaitoksiin ja ryhmähenkivakuutusasioissa esimerkiksi Tapaturmavakuutuskeskukseen, Valtiokonttoriin ja Kevaan.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. EU:n komission vastaavuuspäätöksen perusteella henkilötietojasi voidaan siirtää ETA-alueelta Isoon Britanniaan. Tarkempaa tietoa henkilötietojesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat Melan internetsivuilta.

Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle voidaan tehdä käyttäen komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita: Komission hyväksymät vakiolausekkeet.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei pyyntösi perusteella toteuta henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Koska vakuutus- ja etuusasian käsittely perustuu lakiin, et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta siihen, että Mela lainmukaista tehtävää hoitaessaan rajoittaisi henkilötietojesi käsittelyä, vaikka kiistäisit henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos vaatimuksesi käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Asiasi käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa, asetuksessa tai EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan.

Säilytysajat ovat:

 • MYEL- ja MATA-vakuutusasioissa vähintään sata vuotta. MYEL-vakuutustasi koskevat tiedot säilytetään MATA-lainsäädännön säilytysaikoja noudattaen, koska MYEL- ja MATA-vakuutustiedot muodostavat kokonaisuuden.
 • MATA-vahinkoasiassa ja MATA-perhe-eläkeasiassa vähintään sata vuotta.
 • MYEL-eläke (muu kuin perhe-eläke) ja -kuntoutusasiassa elossaoloaika sekä viisi sen jälkeistä kalenterivuotta.
 • MYEL-perhe-eläkeasiassa eläkkeen maksuaika ja viisi sen jälkeistä kalenterivuotta.
 • MYEL:n ja MATAL:n vakuutusmaksujen perintäasioissa perinnän päättymiseen ja viisi sen jälkeistä kalenterivuotta, MATA-lainsäädännön säilytysaikoja noudattaen kuitenkin vähintään kymmenen vuotta.
 • Valitusasiassa viisikymmentä vuotta, jollei muulla perusteella ole säilytettävä sitä pidemmän ajan.
 • MATA-vakuutusasiassa, joka koskee vakuutusmaksun määräytymisen perusteita, vakuutusmaksun perintää, korvauksen maksamiskieltoa ja vakuutuslaitoksen takautumisoikeutta, vähintään kymmenen vuotta.
 • Mela-sairauspäiväraha-asiassa 10 vuotta.
 • Ryhmähenkivakuutusasiassa 10 vuotta.

Automaattinen käsittely Mela-sairauspäiväraha-asioissa

Automaattisessa käsittelyssä asia voidaan ratkaista niin, että päätös annetaan automaattisesti eri tietolähteistä kerättyjen tietojen perusteella. Mela käyttää automaattista päätöksentekoa käsitellessään Mela-sairauspäivärahahakemuksia. Melalla on lakiin perustuva oikeus tehdä automaattisia päätöksiä näissä asioissa.

Automaattisia päätöksiä annetaan, kun hakemuksen käsittely perustuu tietoihin, joiden oikeellisuus on tarkistettu ja joissa päivärahan myöntämisen edellytykset ovat yksinkertaiset ja kaavamaiset. Mela antaa automaattisen päätöksen, kun sairauspäivärahahakemus on toimitettu Kelaan, joka on jo tutkinut sairauspäivärahaoikeuden perusteen.

Tapauksissa, joissa päivärahan myöntäminen ja sen määrän laskeminen edellyttävät Melan harkintaa, Melan toimihenkilö käsittelee asian. Sinulla on halutessasi oikeus pyytää, että saamasi automaattinen päätös tarkistetaan Melassa ja oikeus valittaa annetusta päätöksestä.

Rekisterinpitäjä

Mela on vakuutus- ja etuusasioissasi kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa

 

Tämä tietosuojailmoitus liittyy Melan lomakkeisiin:
3026, 3027
4025, 4041, 4518, 4519, 4520, 4522, 4523, 4524, 4526
7060, 7061, 7062, 7063, 7066

sekä työ- ja kansaneläkejärjestelmän yhteisiin lomakkeisiin:
ETK/Kela 7001, ETK/Kela 7002, ETK/Kela 7004, ETK/Kela 7005
ETK 2021, ETK 2022, ETK 2136
katso näihin liittyen myös lomake: Tietoa eläkkeenhakijalle, ETK/Kela 7007o

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö