Hoppa över navigering

Övervakning av gårdsbesök, företagshälsovårdsapp

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11

Kontaktperson i frågor om processen

Päivi Wallin
LPA
Norrskensparken 2 C
02100 ESBO
tfn 029 435 2343

Den registeransvariges kontaktinformation

Hanna-Maria Keskinen
LPA
Norrskensparken 2 C
02101 Esbo
Tfn 029 435 2251

Processens namn 

Process för övervakning av gårdsbesök, företagshälsovårdsapp

Användningsändamål

I gårdsregistret lagrar LPA uppgifter om OFLA-försäkrade som hör till lantbruksföretagarnas företagshälsovård för beräkning av OFLA-försäkringspremien. Hälsorisker som fastställs i samband med gårdsbesök sparas endast med lantbruksföretagarens samtycke i gårdsbesöksregistret. Utgående från 144 § 3 mom. i LFÖPL är LPA registeransvarig och serviceproducenten av företagshälsovård är handläggare av personuppgifter. LPA behandlar uppgifterna i gårdsbesöksregistret i syfte att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Producenten av företagshälsovårdstjänster behandlar uppgifterna i gårdsbesöksregistret för LPA:s räkning som handläggare av personuppgifter. Behandlingen av uppgifter för LPA:s räkning baserar sig på avtal mellan LPA och serviceproducenten och på användarrättigheter som LPA har beviljat och som LPA övervakar.

Syftet med företagshälsovårdsappen i enlighet med 115 § 1 mom punkt 5 k i LFÖPL är att främja företagshälsovårdens effektiva verksamhet. LPA är inte registeransvarig för andra uppgifter i företagshälsovårdsappen än de ovan nämnda personuppgifterna utan tillhandahåller en meddelandetjänst, en verksamhetsplan och en blankett för förhandsinformation som arbetsredskap för serviceproducenten utifrån vilka det tas fram en rapport över gårdsbesöket. Enligt särskild överenskommelse tillhandahåller LPA ett tekniskt gränssnitt för serviceproducenter av företagshälsovårdstjänster via vilket data kan överföras från applikationen för företagshälsovårdstjänster till serviceproducenternas system.

Informationsinnehåll

De registrerades grupper

  • OFLA-försäkrade klienter inom företagshälsovården
  • Personalen hos serviceproducenter som sköter företagshälsovården
  • Lantbruksexperter i tjänst hos expertorganisationer inom lantbruket
  • LPA:s handläggare

Personuppgifter i de registrerade grupperna:

  • OFLA-försäkrade klienter inom företagshälsovården: namn och personbeteckning, adress telefonnummer och e-postadress, ort, gårdens produktionsinriktning, datum för anslutning till företagshälsovården, tidpunkten för det planerade gårdsbesöket och personerna som deltog i gårdsbesöket, de största hälsoriskerna i arbetsförhållandena som observerades under gårdsbesök samt förslag till åtgärder och deras genomförande, om klienten hos företagshälsovården har samtyckt till att serviceproducenten av företagshälsovården överlåter uppgifterna till LPA. Tidpunkter då avtalet om företagshälsovård inleds och upphör.
  • Serviceproducenter för företagshälsovården: Information som behövs för kontakt om det har avtalats med klienten om att de lagras i företagshälsovårdprogrammet. Dessa uppgifter är: telefonnummer, e-postadress, adress, rapport över gårdsbesök, företagshälsovårdens verksamhetsplan.
  • Lantbruksexperter: namn och organisation, information om användarrättigheter i registret.
  • LPA:s handläggare: namn, användarrättigheter i registret, e-postadress och telefonnummer.

Normala källor

Uppgifter om LPA:s kunder inhämtas i processen Hantering av kundrelationer och processen Försäkringsskydd. Uppgifter fås av den registrerade själv och av serviceproducenten för företagshälsovården.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Varken LPA eller serviceproducenten av företagshälsovårdstjänster har rätt att överlämna uppgifter som registrerats i företagshälsovårdsprogrammet till andra, om det inte föreskrivs särskilt i lagen om det eller om företagshälsovårdsklienten inte har gett sitt samtycke till det.

Information överlåts till serviceproducenter av företagshälsovård och expertorganisationer inom lantbruket om de deltar i gårdsbesöket. Sakkunnigorganisationer inom lantbruket har insyn i rapporten över gårdsbesök i 30 dagar efter att rapporten över gårdsbesöket färdigställts.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter kan överföras utanför EU eller EES med beaktande av lagar och bestämmelser. Det har ingåtts en överenskommelse med den som handlägger personuppgifterna om skyddsåtgärderna i form av standardfraser.

Automatisk hantering och profilering

Varken automatisk behandling eller profilering används i processen.

Förvaring av information

Uppgifter som lagrats i gårdsbesöksregistret ska förstöras inom tio efter att gårdsbesöket har genomförts. ( LFÖPL 144 § 5 mom.)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig