Hoppa över navigering

Avbytarserviceärenden och behandling av personuppgifter i den lokala enheten och på LPA

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas i den lokala enheten för avbytarservice och på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med ett avbytarserviceärende

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs vid handläggningen av en ansökan om semester, vikariehjälp eller avgiftsbelagd avbytarhjälp för lantbruksföretagare eller en ansökan om semester eller extraledighet för pälsdjursuppfödare. Om den lokala enheten och LPA inte får de uppgifter som begärs kan de inte avgöra om du har rätt till avbytartjänster eller betala ersättningar för dem.

De uppgifter som samlas in för handläggningen av avbytarserviceärendet används även vid sökande av ändring, kontrollverksamhet, statistik och forskning. LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad skyldighet.

Den lokala enhetens och LPA:s rätt att skaffa, lämna ut och överföra personuppgifter om dig

Den lokala enheten och LPA har rätt enligt lag att skaffa och lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att handlägga ett avbytarserviceärende. Den lokala enheten och LPA kan vid handläggningen av avbytarserviceärendet begära nödvändiga uppgifter av bland annat skatteförvaltningen, kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, FPA, Pensionsskyddscentralen eller försäkringsanstalter.

Vi ber om ditt samtycke i de fall där skaffandet eller utlämnandet av uppgifter inte grundar sig på lag. Du kan återkalla samtycket senare om du så vill.

Med stöd av EU:s dataskyddsförordning kan dina uppgifter vid behov överföras till EU- och EES-länder, Schweiz och länder utanför EU. Närmare information om skaffande, utlämnande och överföring av dina personuppgifter samt om de organisationer som behandlar personuppgifter för LPA:s räkning finns på LPA:s webbplats. Uppgifter om pälsdjursuppfödare överförs inte utanför Finland.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i de register som den lokala enheten och LPA använder vid handläggningen av avbytarserviceärendet. En lantbruksföretagare kan själv se sina uppgifter efter inloggning på Lomitusnetti via lpa.fi/etjanster. Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Du kan be den lokala enheten och LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. Den lokala enheten och LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen. Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter.

Om den lokala enheten eller LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås får du veta orsaken.

Du kan inte utöva vissa av de rättigheter som den registrerade har enligt dataskyddsförordningen

Eftersom handläggningen av avbytarserviceärendet grundar sig på lag kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför den lokala enheten och LPA.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som behövs vid handläggningen av avbytarserviceärendet bevaras den lagstadgade tiden, som i allmänhet är tio år från att avbytartjänsten beviljades.

Personuppgiftsansvarig

LPA och din lokala enhet är gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in i avbytarserviceärendet.

Kontaktinformation till den lokala enheten och dess dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud nås via den lokala enheten. Kontaktinformation till den lokala enheten finns i Lomitusnetti och på lpa.fi.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller för LPA:s blanketter:
GDPR 2665R, 2666R, 2712R, 2651R, 2652R

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig