Hoppa över navigering

Arbetarskyddsstipendium och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med din ansökan om arbetarskyddsstipendium

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när din ansökan om arbetarskyddsstipendium handläggs och beslutet om beviljande av stipendium registreras. Om LPA inte får de uppgifter som begärs kan vi inte handlägga din ansökan och bevilja dig stipendium. Uppgifter som samlats in för att handlägga ansökan om stipendium används inte för andra ändamål.

Uppgifter om beviljade och slutförda stipendieprojekt och namnen på dem som genomför projekten publiceras på LPA:s webbplats. LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad skyldighet.

LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig

Utan ditt samtycke har LPA inte rätt att skaffa uppgifter om dig av andra eller att lämna ut uppgifter om din stipendieansökan till andra. Om vi ber om ditt samtycke kan du senare återkalla det om du så vill.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har sparats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter fastän du har bett om det, får du besked om saken senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Du kan inte utöva vissa av de rättigheter som den registrerade har enligt dataskyddsförordningen

Eftersom handläggningen av din ansökan om arbetarskyddsstipendium grundar sig på lag kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför LPA.

Du har inte heller rätt att begära att LPA i samband med utövandet av sin lagenliga uppgift ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, trots att du bestrider deras riktighet om ditt krav på begränsning av behandlingen uppenbarligen saknar grund.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som behövs vid handläggningen av ansökan om arbetarskyddsstipendium bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Om stipendium inte beviljas utplånar vi uppgifterna efter handläggningen av ansökan.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom ansökan om arbetarskyddsstipendium.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller för LPA:s blanketter:
8001R

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig