Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa myös itse. Kun maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestetyn lomituksen, ei paikallisyksiköllä ole velvollisuutta järjestää lomittajaa tilalle, vaan maatalousyrittäjä tilaa lomituksensa ennakkoperintärekisteriin merkityltä lomituspalvelujen tuottajalta. 

Maatalousyrittäjän pitää tehdä vuosilomahakemus paikallisyksikön määräämän hakuajan puitteissa ja sijaisapuhakemus ennen sijaisaputöiden aloittamista. Sen jälkeen hän voi järjestää lomituksensa itse. Paikallisyksikkö maksaa jälkikäteen korvauksen suoraan palvelun tuottajalle.

Korvaus on enintään 27,35 euroa tunnilta vuonna 2019. Korvauksen tasoa tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. 

Lomittajana voi toimia ennakkoperintärekisteriin merkitty palvelun tuottaja
Kustannuksia ei korvata, jos lomittajana on toiminut:

  • maatalousyrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
  • maatalousyrityksen toinen yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
  • em. henkilöiden kokonaan tai osittain omistaman yrityksen osakas tai työntekijä.

Perheenjäsenenä pidetään maatalousyrittäjän tai maatalousyrityksen toisen yrittäjän avio- tai avopuolisoa sekä henkilöä, joka elää maatalousyrittäjän tai maatalousyrityksen toisen yrittäjän taloudessa ja on hänelle tai hänen avio- tai avopuolisolleen sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.

Korvausta on haettava kahden kalenterikuukauden kuluessa
Korvausta itselle järjestetystä lomituksesta haetaan jälkikäteen lomakkeella. Korvausta on haettava lomituksen alkamista seuraavan kahden kalenterikuukauden aikana, jotta korvausta voidaan maksaa kaikilta lomitetuilta päiviltä.

Korvaushakemukseen on liitettävä kopio palvelun tuottajan laskusta. Laskuun sisältyvä alv on eriteltävä. Laskusta tai korvaushakemuksesta on käytävä ilmi lomitetut työt ja sovittu tuntihinta sekä kunakin päivänä tehdyt lomitustunnit.

Korvaus maksetaan suoraan palvelun tuottajalle
Paikallisyksikkö antaa korvaushakemukseen päätöksen, jolla ilmoitetaan hakijalle, kuinka paljon itse järjestetystä lomituksesta korvataan. Korvaus maksetaan palvelun tuottajalle, korvaushakemuksella ilmoitetulle yrityksen/ammatinharjoittajan pankkitilille. Maatalousyrittäjä maksaa itse arvonlisäveron sekä sen osuuden laskusta, jota paikallisyksikön maksama korvaus ei kata.

Sijaisapumaksu ja ns. tuetusta maksullisesta lomituksesta veloitettava maksu laskutetaan maatalousyrittäjältä.

Päivitetty 27.12.2018