Luopuminen maataloudesta

Luopumistuen voivat saada maatilan omistaja ja hänen aviopuolisonsa, jotka lopettavat maatalouden harjoittamisen sekä metsätalouden hankintatyöt. MYEL-vakuutettu avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon. Luopumistukeen ovat oikeutettuja myös maatalousyrittäjän leski, jolla on avio-oikeus maatilaan sekä maatalousyhtymän sisarusosakas. Lisäksi yhtiömuotoista maataloustoimintaa harjoittaville voidaan myöntää luopumistuki sukupolvenvaihdosluovutuksen perusteella.

Ikäraja
Luopumistuen voi saada 60-vuotiaana, kun luovuttaa maatilan sukupolvenvaihdoksessa tilanpitoa jatkavalle luovuksensaajalle tai kun luovuttaa kaikki tilan pellot lähisukulaiselle sukupolvenvaihdoksen kaltaisessa lisamaaluovutuksessa.

Lähisukulaisia ovat
Lähisukulaisia ovat luopujan tai hänen puolisonsa lapset aviopuolisoineen sekä luopujan tai hänen puolisonsa sisarusten lapset aviopuolisoineen.

Uinuva luopumistuki
Luopumistuen voi saada myös uinuvana.

Tilalla useita omistajia
Jos luovutettavalla tilalla on useita omistajia, heidän kaikkien on luovuttava luopumistukisäännösten mukaisesti. Suuremmilla tiloilla, joilla maataloudesta saatavan tulon voidaan arvioida ylittävän 50 000 euroa vuodessa, maatila voidaan tietyin ehdoin jakaa ja sukupolvenvaihdosluopuminen voi koskea vain osaa maatilasta.

Luopujalta vaaditaan
Luopujan on pitänyt harjoittaa maataloutta ennen luopumista viimeiset 10 vuotta omaan tai yhteiseen lukuun sekä olla MYEL-vakuutuksessa vähintään viimeiset viisi vuotta välittömästi ennen luopumista. Edellytys MYEL-vakuuttamisesta koskee myös osatyökyvyttömyyseläkettä saavaa luopujaa.

Luopujalla ei ole oikeutta luopumistukeen, jos hän saa MYELin tai KELin mukaista toistaiseksi myönnettyä eläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke, perhe-eläke ja tapaturmaeläke eivät estä luopumistuen saamista kuten ei myöskään kuntoutustuki.

Luopuja sitoutuu luopumisen yhteydessä lopettamaan pysyvästi maatalouden harjoittamisen sekä metsätalouden hankintatyöt. Luopuja voi kuitenkin tehdä eräitä metsien käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä. Katso Sallitut metsätyöt.

Ansiotyötä voi jatkaa
Muut tulot ja yrittäjätoiminta eivät estä luopumistuen saamista. Tuen maksaminen alkaa kuitenkin vasta, kun ansiotulot jäävät alle ansiotulorajan. Vuonna 2019 tuloraja on 741,96 euroa kuukaudessa.

Maatilan pirstominen
Luovutettavalta tilalta edellytetään, että tilan pelloista ei ole luovutettu olennaista osuutta kolmen viimeisen vuoden aikana ennen luopumista. Pirstomisena ei kuitenkaan pidetä luovutuksia, jotka ovat johtuneet pakottavista taloudellisista vaikeuksista, vaiheittain toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta tai lisämaan luovutusta lähialueen viljelijälle, jos luovutus on koskenut enintään neljännestä luopumisen kohteena olevan tilan peltoalasta. Sallittua on myös luovuttaa peltoa uusjakoon sekä muun kuin tonttimaan luovutus valtiolle tai kunnalle, jos näillä olisi oikeus saada oikeus luovutettuun alueeseen pakkolunastuksen tai etuosto-oikeuden käyttämisen seurauksena. Myös vähäiset peltoalueen luovutukset ovat sallittuja, jos luovutus koskee enintään 10 % maatilan peltoalasta. Jos peltoala on vähemmän kuin 20 ha, luovutus on enintään 2 ha.

Luopumishetki
Maataloudessa luopumishetki on se, jolloin lopullinen luovutuskirja on allekirjoitettu ja maatilan hallintaoikeus siirtynyt luovutuksensaajalle. Yhtiömuotoisessa luovutuksessa luopuminen on luovutuskirjan allekirjoitushetki kuten myös porotaloudessa. Luopumistuen saaminen edellyttää, että luopuminen tapahtuu lain voimassaoloaikana eli vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päivitetty 27.12.2018