Ilmanvaihto

Yleistä ilmanvaihdosta
Ilmanvaihtoratkaisuja
Lämmönvaihdin
Kosteuden poistaja

Yleistä ilmanvaihdosta
Minimi-ilmanvaihdolla poistetaan kylminä vuodenaikoina ilman epäpuhtaudet ja ylimääräinen kosteus rakennuksesta. Minimi-ilmanvaihdontarve määräytyy yleensä hiilidioksidipitoisuuden tai vesihöyrypitoisuuden perusteella. Paikallisia ilman epäpuhtauksia voidaan poistaa kohdepoistolla. Lämpiminä vuodenaikoina eläinten tuottama ylimääräinen lämpö poistetaan lisäämällä ilmanvaihtoa. Maksimi-ilmanvaihtotarve määräytyy kosteuden tai ylimääräisen lämmönpoiston tarpeen mukaan.

Talviaikana eläintilojen suosituslämpötilat ovat useimmilla eläimillä alhaisempia kuin ihmiselle sopivin työskentelylämpötila. Lämpötila on kuitenkin käytännön syistä valittava eläimen vaatimusten mukaan. Hoitajan on käytettävä vastaavasti lämpimämpää vaatetusta.

Karjarakennuksessa on usein vetoa. Sitä aiheuttavat tiivistämättömät ovet, lantaluukut, rehunpudotusluukut, heikosti eristetyt kylmät pinnat ja ikkunat. Raittiin ilman sisääntuloaukkojen lähellä veto voi olla voimakasta, jos tuloaukot ovat liian pienet.

Eläinten hengitys lisää ilman hiilidioksidipitoisuutta. Lannasta vapautuu ilmaan kaasuja, mm. hiilidioksidia, rikkivetyä, ammoniakkia ja metaania.

Lantakaasut poistuvat parhaiten, kun rakennuksessa on alapuolinen ilman poisto. Lietelantanavetassa ja sikalassa lietekanavista tapahtuva poisto on hyvä ratkaisu. Raskaat kaasut, kuten rikkivety ja myös ammoniakki poistuvat rakennuksesta tehokkaasti.

Eläinrakennuksissa mitatut pölypitoisuudet ylittävät usein orgaanisen pölyn haitalliseksi tunnetun pitoisuuden. Mikäli pölypitoisuus on rakennuksessa liian korkea, on ilmanvaihtoa tehostettava tai ryhdyttävä muihin pölyntorjuntatoimenpiteisiin.

Ilmanvaihdon koneellistamista suositellaan aina yli viidentoista nautayksikön rakennuksiin. Ilmanvaihtojärjestelmän tulee toimia myös poikkeusolosuhteissa, kuten sähkökatkon aikana. Ilmanvaihtojärjestelmä- ja laitevalinnat on tehtävä rakennussuunnitteluvaiheenaikana, jotta laitteiden vaatimukset voidaan ottaa ajoissa huomioon.

Ilmanvaihtoratkaisuja
Alipaineilmanvaihto yläpuolisella poistolla on yleisin tuotantorakennusten ilmanvaihtoratkaisu. Työolosuhteiden ongelmia ovat aiheuttaneet mm. korvausilman otto ja puhaltimen melu. Korvausilman tuloaukot on mitoitettava riittävän suuriksi. Avoimet ovet, luukut ja raot häiritsevät ilmanvaihdon toimintaa. Korvausilmaa tulisi saada tasaisesti kautta koko rakennuksen. Melua voidaan vaimentaa sijoittamalla puhallin ylemmäs kanavaan tai rakentamalla melunvaimennin. Samalla on huolehdittava, ettei puhaltimen huolto vaikeudu.

Alapuolinen poisto on hyvä ratkaisu ilman kaasu- ja pölypitoisuuksien kannalta. Poisto vaoidaan järjestää lietelantakanavista. Ilman poistoa varten voidaan tehdä myös erilliset ilmakanavat. Raitis ilma voidaan ottaa kattoon sijoitetuista kookkaista aukoista. Lantakaasut saadaan poistetuksi tehokkaasti, eikä ilmaa tarvitse kierrättää voimakkaasti. Veto ja pölyhaitat pysyvät siten vähäisinä.

Ns. korvausilmakatto on mielenkiintoinen ratkaisu korvausilman ottoon. Siinä tuloilman nopeus on hidas, eikä vetoja esiinny. Alapuolista poistoa käyttämällä ilman liikenopeudet saadaan pieniksi koko rakennuksen alueella.

Tasapaineilmanvaihdossa korvausilma tuodaan koneellisesti. Työolojen ongelmina tässä ratkaisussa voivat olla lämpimänä aikana suuret ilman liikenopeudet ja pölyn lisääntyminen. Kylmänä aikana ilman liikenopeudet voivat laskea pieniksi, ja ilmanvaihto rakennuksen laidoilla saattaa heikentyä. Säädön tulee olla yksinkertaista, ja laitteessa tulee olla selkeät ohjeet säätöä varten. Sisäilman kierrätys voi aiheuttaa pölyongelmia. Pölyä voidaan vähentää ilmanvaihtolaitteeseen liitetyllä elektronisella tai muulla ilmansuodattimella.

Lämmönvaihdin
Lämmönvaihtimessa poistettava ilma lämmittää tuloilmaa. Pöly ja jäätyminen aiheuttavat huoltotarvetta. Lämmönvaihtimen huolto, pesu ja puhdistus on tehtävä mahdollisimman helpoksi. Seinään kiinnitettävä lämmönvaihdin-ilmanvaihtolaite on yleistynyt karjarakennuksissa. Ongelmina näissä ratkaisuissa on havaittu mm. riittämätön ilmanvaihto lämpimällä ilmalla ja ilmanvaihdon epätasaisuus rakennuksen eri osissa.

Kosteuden poistaja
Kosteuden poistajassa ilman kosteutta tiivistyy kylmislle pinnoille. Samalla poistuu myös jonkin verran pölyjä. Kosteuden poistaja voi vähentää ilmanvaihdon tarvetta. Laite soveltuu esimerkiksi pihattoihin. Ilmanvaihtoa ei voida kuitenkaan pienentää kovin runsaasti, koska pöly- ja kaasupitoisuudet voivat nousta haitallisen korkeiksi.

Sivun alkuun (linkki)

Päivitetty 11.02.2013