Varautuminen on viisautta

Varautuminen erilaisiin muutostilanteisiin on viisasta. Riittävä vakuutusturva on tärkeä toimeentulon ja myös hyvinvoinnin kannalta. Maatalousyrittäjällä sosiaaliturva perustuu MYEL-työtuloon. Työtulon oikeasta tasosta huolehtiminen on tärkeää koko vakuutusajan. Työtulosta lasketaan kaikki Melan etuudet. Myös Kelan maksamat päivärahat perustuvat MYEL -työtuloon.

Maatalousyrittäjän hyvinvointiin ja arjen toimivuuteen vaikuttavissa juridisissa asioissa kannattaa kääntyä aina asianajajan, valtion oikeusaputoimiston tai muun asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Avioehtosopimus
Avioliitto tuo avio-oikeuden puolison omistamaan omaisuuteen. Avoliitto puolestaan ei tuo vastaavaa oikeutta puolison omaisuuteen kuoleman tai eron sattuessa. Nämä tekijät kannattaa ottaa huomioon, kun ollaan hankkimassa maatilaa, yritystä tai solmittaessa avioliittoa. Mahdollista avioehtosopimusta kannattaa tarkastella molempien sopijaosapuolten kannalta.

Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana tehdä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei puolisoiden omaisuutta avioliiton purkauduttua jaeta tasan, vaan että esimerkiksi kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa itsellään. Avioehtosopimuksessa voidaan myös sopia siitä, että tietty omaisuus, esimerkiksi toisen perimä maatila, jää jaon ulkopuolelle.

Avioehtosopimus tehdään kirjallisesti. Se päivätään ja allekirjoitetaan. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity maistraatissa. Avioehtosopimuksen voi toimittaa rekisteröitäväksi mihin tahansa maistraattiin.

Hallintaoikeustestamentti
Keskinäisen hallintaoikeustestamentin tarkoitus on turvata jäljelle jäävän puolison oikeutta säilyttää yhteinen omaisuus hallussaan mutta ei loukata perillisten lopullista oikeutta. Samalla pyritään välttämään kaksinkertainen perintöverotus. Puoliso voi hallintaoikeustestamentin turvin pyörittää yritystoimintaa ja myydä esimerkiksi puuta metsän vuotuista kasvua vastaavasti.

Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen yrittäjä voi varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa hänen asioitaan hoitaa hänen itsensä valitsema uskottu henkilö.

Päivitetty 01.02.2013