Riskit hallintaan

Riskien hallinta on elintärkeä osa maatilan johtamista. Maatilan riskejä voidaan ryhmitellä esimerkiksi ulkopuolelta maatilaan kohdistuviin, maatilayrityksen sisäisiin sekä tilan ulkopuolisiin kohdistuviin riskeihin. Jako voidaan tehdä myös sen perusteella, voidaanko riskiin vaikuttaa itse vai ei. Kolmas tapa on jakaa riskit aineellisiin ja henkilöihin kohdistuviin riskeihin. Riskien jako pienempiin osiin on oiva apukeino tehtäessä tilan riskikartoitusta.

Viljelijä on maatilan tärkein voimavara. Siksi henkilöriskeihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöriskien hallinta sisältää myös varautumisen tapaturman tai sairastumisen aiheuttamaan tilanteeseen. Kiire ja taloudelliset riskit voivat kasvattaa henkisen kuormituksen kohtuuttoman suureksi. Erityisesti kotieläintiloilla tulisi pohtia varahenkilöjärjestelyä äkillisiä poikkeustilanteita varten.

Riskienhallintaan löytyy apuvälineitä. Maatilan riskienhallintavälineet koostuvat maatilan riskikartasta, siihen liittyvistä neljästä tarkistuslistasta sekä analysointilomakkeesta. Eri tiloilla riskit ovat erilaisia. Kartoituksessa keskitytään ensisijaisesti niihin maatilan asioihin, jotka ovat merkityksellisiä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristövaikutusten sekä tilan toiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden näkökulmasta.

Riskienhallintaprosessi
Valmistautuminen -> Tunnistaminen -> Arviointi -> Toimenpiteet -> Dokumentointi
Tilan johtaminen -> riskienhallinta Virtuaalikylä / työturvallisuus, Pk-yritysten riskienhallinta

Päivitetty 01.02.2013