Valmistuneet hankkeet

2017

Bioenergian tuotannon ja käytön työtapaturmat - riskit ja ennakointi (Betty)

Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025

Maatalousyrittäjien työssä jatkamiseen vaikuttavat tekijät

Työhyvinvointia apurahatutkijoille

2016
Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät

Turvallisesti liikenteessä maatalousajoneuvoilla

Maatalouskoneiden tapaturmien ehkäisyn ja turvallisuusriskien hallinnan kehittäminen

Yhteismaatiloilla pidempiä työuria

2015

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Kalastajien työturvallisuuden kehittämishanke

Opas karjanhoitotyön turvallisuudesta

Tekniset torjuntatoimenpiteet metsäbiomassojen terveysvaarojen vähentämiseksi

2014

Maatalousyrittäjien työurien lyhenemisen syyt ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittäminen työurien pidentämiseen

Tutkimus tutuksi - tutkimusjulkaisu multimedian keinoin

Poronhoitajien työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistäminen saamelaisalueilla

Sikaloiden ilmanvaihdon toimivuus - ilmanvaihtojärjestelmien vastaanottotarkastuksen menetelmät ja ohjeet

TEHOTERMISTÖ - Selkokielinen kuvasanakirja ulkomaisille maatalouslomittajille

Kone- ja laitehäiriöiden hallittu purkaminen

2013

Täsmäneuvonta hevostaloudessa

Maatalousyrittäjien jaksaminen ja pidempään työssä jatkaminen

2012

Metsätöitä turvallisesti – Opas omatoimisiin metsätöihin

Työn fyysinen kuormitus ja kuormituksen vähentäminen ajettavien maatalouskoneiden käytössä

Työn suositeltavat enimmäismäärät maatalousyrittäjän hyvinvoinnin tukena

Turvallisuus tavaksi -hanke

Maatilayrittäjien työturvallisuuden ja työterveysjärjestelmien kansainvälinen vertailu

Työturvallisuus on keskeinen osa 4H-järjestön työelämäkursseja

Säker – som fisken i vattnet

2011

Voimavarariihen valtakunnallistaminen

Maatilarakentamisen työturvallisuuden kehittäminen

Maatilaympäristön, erityisesti hyötyeläin ja mikrobialtistuksen vaikutus allergioiden kehittymiseen

Säkerhet – det naturliga valet

Lasten ja nuorten kouluttaminen maa- ja metsätalouden työturvallisuusasioissa

Maitotilan hyvä vointi

2010

Lasten ja nuorten kouluttaminen maa- ja metsätalouden työturvallisuusasioissa

Genom olika aktiviteter lärä barn och unga på landsbygden att arbeta för en säker närmiljö

Maatalousyrittäjiin kohdistuvien työsuojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen kohderyhmien segmentoinnin avulla

Maatiloilla tapahtuvan mikrobialtistumisen yhteys allergioihin ja astman kehittymiseen

Suurten nautakarjarakennusten paloturvallisuus

Tärinän vaikutukset työntekijän terveyteen

Erkki II -tietopankin laajennushanke

2009

Tapaturmariskien hallinta perunan ja avomaavihannesten tuotannossa

Työsuojeluinterventioiden vaikuttavuuden pullonkaulat

Maatalouden tuotantorakennusten ilmanlaadun parantaminen

Päivitetty 08.11.2017