Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottajat voivat saada lomituspalveluja YEL-vakuutettuina tai MYEL-vakuutettuina
MYEL:in piirissä olevat turkistuotantoa harjoittavat yrittäjät hakevat lomituspalvelunsa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LPL) mukaisesti. MYEL:in piiriin kuuluvan yrittäjän etuudet ja palvelujen hakeminen on kerrottu Lomituksen muilla sivuilla.

YEL-vakuutetut ja EVL-piiriin kuuluvat turkistuottajat voivat hakea lomituspalveluja Turkistuottajien lomituspalvelulain (LTL) mukaisesti.

Palveluja järjestetään siirtomäärärahalla
Lomituspalveluja järjestetään turkistuottajille maksuttomana vuosilomana ja maksullisena lisävapaana. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain lomituspalvelujen turkistuottajakohtaisen enimmäismäärän edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Turkistuottajalla on LTL:n mukaan mahdollisuus pitää 18 päivää vuosilomaa ja hakea lisäksi 120 tuntia maksullista lisävapaata vuonna 2019.

Turkistuottajalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta käyttää lomituspalveluja. Koska turkistuottajien lomituspalvelulaille on asetettu siirtomääräraha, voidaan palveluja järjestää vain sen verran kuin määrärahaa riittää.

Kenelle turkistuottajien lomituspalvelulain (LTL) mukaiset palvelut on tarkoitettu
Lomituspalveluja järjestetään sellaisille turkistuottajille, jotka harjoittavat ammattimaista turkiseläintaloutta ja, jotka ovat sidoksissa turkiseläinten päivittäiseen hoitotyöhön. Turkistuottajien lomituspalvelulain mukaisten palvelujen piiriin voivat kuulua sellaiset turkistuottajat, joilla:

 • turkistuotannosta saatavaa tuloa verotetaan elinkeinoverolain mukaan (EVL)
 • yrittäjä on pakollisesti vakuutettuna yrittäjien eläkelain mukaan (YEL)
 • tuotantoa harjoitetaan itsenäisenä yksikkönä
 • tilalla on vähintään 6 eläinyksikköä (ey), jossa 1 ey on 30 siitoskettua tai siitostarkoituksessa pidettävää suomensupea, tai 60 siitostarkoituksessa pidettävää muuta turkiseläintä
 • yrittäjällä on merkittävä tehtäväosuus päivittäisistä hoitotöistä
 • yrittäjä ei saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä
 • yritys ei ole EU:n komission antaman maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen vastainen.

Lomituspalvelujen hakeminen
Turkistuottajien lomituspalveluja vuodelle 2019 pitää hakea viimeistään 31.10.2018. Hakemuslomakkeita saa lomituksen paikallisyksiköistä ja Melan nettisivuilta.

Lomituksen järjestäminen
Hakemuslomakkeella ilmoitetaan järjestetäänkö turkistilalla lomitus itse vai käytetäänkö paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja. Valinta koskee koko turkistilaa ja sieltä lomituspalveluja hakevia yrittäjiä.

Paikallisyksikön järjestämät lomituspalvelut
Jos turkistilan turkistuottajat käyttävät paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja, heidän tulee pitää vuosilomansa samanaikaisesti ja vuosilomaan saa sisältyä enintään kaksi sunnuntaita tai vastaavaa pyhäpäivää. 

Itse järjestetty lomitus
Itse järjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän ei tarvitse pitää lomaansa samanaikaisesti tilan muiden lomanhakijoiden kanssa eikä lomaan kuuluvia sunnuntai tai pyhäpäivien määrää rajoiteta. Lomituspäivien kesto määritetään paikallisyksikössä ja sen mukaan paikallisyksiköstä palvelun tuottajalle maksettava korvaus.

Itse järjestetyssä lomituksessa lomittajana voi toimia ennakkoperintärekisteriin merkitty palvelun tuottaja
Kustannuksia ei korvata, jos lomittajana on toiminut:

 • turkistuottaja tai hänen perheenjäsenensä
 • turkistilan toinen yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
 • em. henkilöiden kokonaan tai osittain omistaman yrityksen osakas tai työntekijä.

Perheenjäsenenä pidetään turkistuottajan tai turkistilan toisen yrittäjän avio- tai avopuolisoa sekä henkilöä, joka elää turkistuottajan tai turkistilan toisen yrittäjän taloudessa ja on hänelle tai hänen avio- tai avopuolisolleen sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.

Korvaus itse järjestetystä lomituksesta
Korvaus turkistuottajan itse järjestämästä lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin maksetaan palvelun tuottaneelle yritykselle tai ammatinharjoittajalle. Korvaus on samansuuruinen kuin turkistuottaja ja lomituspalveluyrittäjä ovat sopineet, kuitenkin enintään 23,22 euroa tunnilta vuonna 2019.

Korvausta maksetaan ns. lomituspäivän keston ja lomalla olevan henkilön oman tehtäväosuuden mukaan. Lomituspäivän kesto määritellään paikallisyksikössä.

Korvausta on haettava seuraavan kalenterikuukauden kuluessa lomituksen alkamisesta.

Esimerkki: Turkistuottaja järjestää itselleen vuosilomaa ajalle 16.6. - 3.7.2019 (18 pv). Korvausta on haettava viimeistään 31.7.2019, jotta korvaus voidaan maksaa koko ajalta 16.6.2019 lähtien. Jos turkistuottaja tekee korvaushakemuksen siten, että hakemus tulee paikallisyksikköön vasta 1.8.2019, korvausta voidaan maksaa vain edellisen kalenterikuukauden ajalta, eli ajalta 1.7. - 3.7.2019. Jos korvausta haetaan vasta 1.9.2019, vuosilomaa ei korvata lainkaan.

Vuosilomapäivän keston määrittely
Turkistuottaja voi hakea vuosilomalomitusta niihin päivittäisiin turkiseläintenhoitotöihin, joita hän itse tekee. Lomituspalveluja haettaessa ilmoitetaan turkiseläinten hoitoon osallistuvat henkilöt ja heidän oma tehtäväosuutensa päivittäisiin töihin. Lomitusajankohtana huolehditaan siten vain lomalla olevan henkilön osuutta päivittäisistä hoitotöistä.

Päivittäisillä hoitotöillä tarkoitetaan joka päivä, tai ainakin lähes joka päivä, suoritettavia tehtäviä, kuten ruokintaa ja häkkien puhdistusta. Sen sijaan kausiluonteiset työtehtävät eivät kuulu lomituspalvelujen piiriin. Tällaisia tehtäviä voivat olla esim. siementäminen ja nahkonta.

Maksullinen lisävapaa
Maksullisen lisävapaan määrä vahvistetaan vuosittain tunteina turkistuottajaa kohden. Lisävapaata voi käyttää kerrallaan tunnista kokonaiseen lomapäivään saakka.

Turkistuottaja voi käyttää lisävapaatunteja niihin turkistilan turkiseläintenhoitotöihin, jotka lomitusajankohtana kuuluvat hänen tehtäviinsä. Lisävapaatunteja ei voi siis käyttää muihin tilan töihin.

Lisävapaata on mahdollista käyttää turkiseläintenhoitotöihin riippumatta siitä, onko kyse päivittäisistä tai kausiluonteisista työtehtävistä.

Oikeutta lisävapaaseen haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä. Paikallisyksikön palveluja käyttävien tulee ilmoittaa lisävapaan ajankohta paikallisyksikköön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Vuonna 2019 lisävapaasta perittävä maksu on 6,71 euroa tunnilta.  

Lomitusta edeltävät turkistuottajan toimenpiteet
Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän turkistuottajan tulee omalta osaltaan huolehtia, että paikallisyksikön järjestämällä lomittajalla on riittävät ohjeet turvallista ja tuloksellista työskentelyä varten. Lisäksi työolosuhteista ja eläinten ruokkimiseen tarvittavista rehuista on huolehdittu loman ajaksi.

Muistilista:

 • Lomittajan opastaminen työtehtäviin ennen loman alkamista.
 • Eläinten hoito-ohjeet annetaan lomittajalle.
 • Lomittajan opastaminen koneiden ja laitteiden käsittelyyn.
 • Turkistila täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset.
 • Riittävästi rehuja ja muita kulutustarvikkeita loman ajaksi.
 • Lomittajalle annetaan yrittäjän yhteystiedot loman aikana.

Mikäli maksullista lisävapaata käytetään sairastumisen yhteydessä, ei kaikkia valmisteluja ole tilalla välttämättä ehditty tehdä.

 

Päivitetty 27.12.2018