Sijaisapuperusteet

Työkyvyttömyys
Kuntoustuki
Kuntoutus
Työkykyä ylläpitävä toiminta
Raskaus ja synnytys 
Isyysloma 
Adoptiolapsen hoito 
Alle kolmevuotiaan lapsen hoito 
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen 
Sairaan lapsen hoito tai kuntoutus, kun hakija saa erityishoitorahaa
Varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset 
Lähiomaisen kuolema ja hautajaiset 
Yritystoiminnan jatkaminen tai siitä luopuminen

Työkyvyttömyys

Sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella sijaisapua voidaan myöntää enintään 20 päivää kalenterivuodessa. Näistä päivistä voi ilman todistusta työkyvyttömyydestä saada sijaisapua enintään 7 päivää kalenterivuodessa. Muilta päiviltä tulee olla lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä. 

Sijaisapu voi jatkua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella yli 20 päivää kalenterivuodessa vain, jos maatalousyrittäjälle myönnetään päivärahaa ja hän toimittaa paikallisyksikköön päätöksen päivärahan myöntämisestä. Myös myönnetyn päivärahan omavastuuaikana saatu sijaisapu katsotaan päivärahan perusteella myönnetyksi, eikä se siten kuluta 20 päivän kalenterivuosikohtaista sijaisapuoikeutta. Työkyvyttömyyden vuoksi maksettavat päivärahat, joiden perusteella voi saada sijaisapua, ovat:

  • ns. Mela-päiväraha sairausvakuutuksen omavastuuajalta
  • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, ei kuitenkaan osasairauspäiväraha
  • työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen päiväraha, joka on myönnetty vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella
  • määräaikainen tapaturmaeläke, joka on myönnetty vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella (enintään 3 vuotta tapaturmasta)
  • liikennevakuutuslain mukainen päiväraha, joka on myönnetty vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella (enintään 3 vuotta vahingon sattumisesta)
  • kuntoutusraha tai sitä vastaava ansionmenetyskorvaus, ei kuitenkaan uudelleenkouluttautumista varten myönnetty

Jos maatalousyrittäjä on päiväraha-aikana laittanut vireille työkyvyttömyyseläkehakemuksen, hän voi saada sijaisapua eläkehakemuksen käsittelyn ajalle. Sijaisapu työkyvyttömyyden perusteella päättyy, kun yrittäjä saa tiedon eläkepäätöksestä.

Kuntoutustuki
Sijaisapua on mahdollista saada kuntoutustuen aikana. Sijaisapua voi saada, jos maatalousyrittäjä kykenee todennäköisesti myöhemmin jatkamaan niitä työtehtäviä, joihin hän kuntoutustuen aikana saa sijaisapua. Kuntoutustuen aikana sijaisapua voi saada enintään kolmen vuoden ajan eläketapahtumapäivästä lukien.

Kuntoutus
Sijaisapua voi saada lääkärin määräämään tai lakisääteiseen lääkinnälliseen kuntoutukseen. Mikäli maatalousyrittäjä on tehnyt jo päätöksen kouluttautumisesta uuteen ammattiin, ei maatalouden harjoittamista tule pitkittää sijaisavun turvin.

Työkykyä ylläpitävä toiminta
Sijaisapua voi saada työterveyshuollon suunnittelemaan työkykyä ylläpitävään ohjattuun toimintaan osallistumisen ajaksi.

Raskaus ja synnytys
Sijaisapua voi saada raskauden ja synnytyksen vuoksi enintään sille ajalle, jolta maatalousyrittäjällä on oikeus Kelan äitiyspäivärahaan, vanhempainrahaan tai erityisäitiysrahaan. Äitiysrahakaudelta sijaisapumaksua vähennetään 50 prosentilla.

Isyysloma
Lapsen syntymän johdosta isälle voidaan myöntää sijaisapua ajalle, jolta Kela maksaa sairausvakuutuksen mukaista isyysrahaa. Sijaisapupäiviä ovat myös isyysraha-ajalle osuvat pyhäpäivät, vaikka Kela ei maksa niiltä päivärahaa.

Adoptiolapsen hoito
Adoptiolapsen hoitoa varten sijaisapua myönnetään enintään ajalle, jolta Kela maksaa adoptiovanhemman vanhempain- tai isyysrahaa.

Alle kolmevuotiaan lapsen hoito
Vuosilomaan oikeutetulle maatalousyrittäjälle voidaan antaa sijaisapua, jotta hän voi itse hoitaa alle kolmevuotiasta lastaan kotona. Sijaisapua voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä enintään 100 päivää vuodessa lapsen ikävuotta kohti. Päivät voidaan jakaa vuosilomaanoikeutettujen vanhempien kesken. Lapsen vanhemmat voivat jakaa sijaisapupäivät keskenään haluamallaan tavalla. 100 päivää lähdetään laskemaan aina alusta uudelleen lapsen syntymäpäivän jälkeen. Alle kolmevuotiaan lapsen hoitoon käytetyn sijaisavun maksu korotetaan 50 prosentilla.

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen
Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi sijaisapua voi saada enintään seitsemän päivää sairautta kohden.

Sairaan lapsen hoito tai kuntoutus, kun hakija saa erityishoitorahaa
Sijaisapua voi hakea samalle ajalle, jolta Kela maksaa erityishoitorahaa lapsen sairaanhoidosta tai kuntoutuksesta. Sijaisapuhakemukseen liitetään Kelan antama päätös. Lisätietoja erityshoitorahan myöntämisestä saa Kelasta.

Varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset
Maatalousyrittäjälle voidaan antaa sijaisapua varusmies- ja siviilipalveluksen sekä kertausharjoitusten ajaksi. Myös naisille voidaan antaa sijaisapua asepalveluksen suorittamisen ajaksi.

Lähiomaisen kuolema ja hautajaiset
Sijaisapua voi saada lähiomaisen kuoleman vuoksi yhdeksi päiväksi ja tämän lisäksi hautajaispäiväksi.

Yritystoiminnan jatkaminen tai siitä luopuminen
Sijaisapua on mahdollista saada yritystoiminnan jatkamiseen tai siitä luopumisen vaatimia järjestelyjä varten silloin, kun työkyvyttömyyden vuoksi sijaisapua saaneelle maatalousyrittäjälle on myönnetty vanhuuseläke tai työkyvyttömyyseläke tai kun sijaisavun tarve johtuu sijaisapuun oikeutetun yrittäjän kuolemasta. Yritystoiminnan järjestelyjen vuoksi voi saada sijaisapua myös silloin, kun Mela on antanut lausunnon, että sijaisapua saanut maatalousyrittäjä ei todennäköisesti tule palaamaan entisiin töihinsä. Sijaisapua saa enintään 60 päivää seuraavan puolen vuoden aikana siitä, kun eläkepäätös tai lausunto on annettu. Vuonna 2019 tuotannon järjestelyjä varten annettu sijaisapu maksaa 13,93 euroa tunnilta. 

Sivun alkuun

Päivitetty 27.12.2018