Arvot, asenteet, motivaatio

Millainen on hyvä elämä? Millainen on hyvä työpäivä? Onko työ mielekästä? Pääseekö työssä toteuttamaan itseään? Arvot, asenteet ja motivaatio muodostavat perustan kaikelle sille, mitä päivittäin teemme. Lisäksi arvot, asenteet ja motivaatio ovat tärkeitä työhyvinvoinnin osatekijöitä, koska mm. niiden kautta määrittyy myös koettu työn mielekkyys.  Emme silti useinkaan tule ajatelleeksi yritystoimintaamme arvojen ja asenteiden kannalta, vaan toimimme niin kuin on tapana tai niin kuin muut odottavat meidän toimivan.

Merkitykselliseksi koettu työ lisää motivaatiota
Asenne tai motivaatio työhön ei ole mikään pikkujuttu hyvinvoinnin kannalta. Siksi työn tekemisen arvoja ja motivaatiota pitäisi aika ajoin tietoisesti pohtia. Aaron Antonovsky on määritellyt kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä motivaatiossa. Ensimmäinen näistä on se, kuinka ymmärrettävää jonkin asian tekeminen on. Toinen on, kuinka hallittavissa asia on ja kolmas se, miten merkitykselliseksi tehtävän asian kokee. Maatalousyrittäjän työn motivaatiota saattaa haastaa näistä ainakin tunne työn hallinnasta. Lisääntyneet säätelyn ja byrokratian myötä monet kokevat menettäneensä hallinnan tunnetta työhön. Toisaalta työ koetaan usein merkitykselliseksi.  Usein juuri tunne työn merkityksellisyydestä on maatalousyrittäjälle vahva motivaattori työhön. Voitaneen sanoa, että usein huonojakin työoloja kestetään, jos tunne työn merkityksellisyydestä säilyy.

Optimismi on tärkeä voimavara
Tunteet vaikuttavat asenteisiin ja tätä kautta työsuoritukseen. Esimerkiksi henkilö, joka on taipuvainen ajattelemaan optimistisesti ja luottaa itseensä, uskoo helpommin siihen, että asiat järjestyvät vaikeuksista ja takaiskuista huolimatta. Hän etsii uusia tapoja toimia, jos entinen ei tuottanut tarkoitettua tulosta. Sanotaan, että tällaisella henkilöllä on resilienssiä eli muutosjoustavuutta erilaisissa elämän tilanteissa.

Päivitetty 10.05.2017