Mela lukuina

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina, joista on

 • eläkkeitä 917 miljoonaa euroa
 • luopumisjärjestelmien korvauksia 61 miljoonaa euroa
 • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 40 miljoonaa euroa ja
 • maatalouslomituspalveluita 156 miljoonaa euroa.

Noin 200 000 asiakasta
Melalla on 62 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 119 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan 67 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 70 prosenttia
Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

 • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 737 miljoonaa euroa
 • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 157 miljoonaa euroa
 • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 195 miljoonaa euroa
 • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 103 miljoonaa euroa
 • sijoitustuotot ovat keskimäärin 19 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vuosikertomuksessa ja tilastosivuilla
Melan vuosikertomuksista ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta.

Sijoitustoiminnan kustannukset vain 0,6 % vuonna 2017
Työeläkevakuuttajia valvova Finanssivalvonta (Fiva) teki selvityksen työeläketoimijoiden sijoituskuluista vuodelta 2017. Selvitys tehtiin yhteistyössä Fivan, työeläkevakuuttajien ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n (Tela) kanssa. Kerättyjen tietojen pohjalta Tela julkaisi yhteenvetoraportin kotimaisten eläketoimijoiden sijoitustoiminnan kokonaiskustannuksista sekä niiden jakautumisesta suoriin ja epäsuoriin kuluihin.  

Tehdyn yhteenvedon perusteella vuonna 2017 koko työeläkealan sijoituskulut olivat alle prosentin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. Telan analyytikon Peter Halosen mukaan tarkastelussa olennaista on tuoton ja kustannusten välinen suhde, joten pelkkä kulujen arviointi ei riitä. Suorilla kuluilla tarkoitetaan esimerkiksi eläkevakuuttajan sisäisesti syntyviä sijoitustoiminnan hoitokustannuksia, kuten toimintaa hoitavien työntekijöiden palkkoja. Epäsuoria kuluja ovat muun muassa rahastoyhtiön sijoittamisesta aiheutuvat erilaiset kulut. 

Työeläkealan sijoitustoiminnan kulujen yhteenveto vuodelta 2017:

 • suorat kulut (muun muassa henkilöstökulut) olivat 0,1 % suhteessa sitoutuneeseen pääomaan
 • epäsuorat (muun muassa rahastoille maksetut palkkiot) olivat 0,8 % suhteessa sitoutuneeseen pääomaan
 • kulut yhteensä olivat 0,8 % suhteessa sitoutuneeseen pääomaan

Lue lisää Telan nettisivuilta.   

Melan vastaavat kulut vuonna 2017 olivat hieman pienemmät:

 • suorat kulut olivat 0,1 % suhteessa sitoutuneeseen pääomaan
 • epäsuorat olivat 0,5 % suhteessa sitoutuneeseen pääomaan
 • kulut yhteensä olivat 0,6 % suhteessa sitoutuneeseen pääomaan
Päivitetty 06.09.2018