Ohita valikko

Ryhmähenkivakuutus ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään ryhmähenkivakuutuskorvausasian yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan ryhmähenkivakuutushakemuksen ratkaisemi­sessa.

Ryhmähenkivakuutusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käy­tetään myös tilastoinnissa.

Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa korvausasian käsittelys­sä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikut­tavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon.

Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudat­tamiseksi.

Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi

Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa ryhmähenkivakuutusasian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja.

Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.

Mela voi olla ryhmähenkivakuutusasian käsittelyssä yhteydessä muun muassa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin, kuten Tapaturmavakuu­tuskeskukseen, Valtiokonttoriin ja Kevaan.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen pe­rusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkem­paa tietoa henkilötietojesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämises­tä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat Melan internetsivuilta.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tal­lennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemis­ta. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi­menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Ryhmähenkivakuutusasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vas­tustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Ryhmähenkivakuutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään lais­sa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vähintään kuusi vuotta kor­vauspäätöksen antamisesta.

Rekisterinpitäjä

Mela on ryhmähenkivakuutusasiassa kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.

Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja

GDPR 3026, 3027 Mela 2/20

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö