Ohita valikko

Henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään MYEL-vakuutusasiasi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan MYEL-vakuutusasiasi ratkaisemisessa. Jos olet MYEL-vakuuttamisvelvollinen, tietoja käytetään myös MATA-työtapatur­ma- ja ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen vahvistami­seksi samalla, kun sinut MYEL-vakuutetaan. Lisäksi tietoja käytetään vapaa-ajan MATA -tapaturmavakuutuksen vahvistamiseksi, jos olet ilmoittanut, että haluat ottaa sen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU:n tie­tosuoja-asetukseen ja sosiaaliturvasopimuksiin. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja ja asiasi ratkaisu perustuu puutteellisiin tietoihin, se voi vaikuttaa vakuutus- ja eläketurvaasi.

MYEL-vakuutusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa MYEL-vakuutusasian käsitte­lyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa MYEL-vakuutus­asiasi ratkaisemisessa välttämättömiä tietoja. Henkilötietojasi käsitellään MYEL-vakuutusasian sujuvan hoitamisen vuoksi.

Sinulta pyydetään suostumus, jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen luovuttaminen tai hankkiminen ei perustu lakiin. Voit myöhemmin peruut­taa antamasi suostumuksen.

Mela voi olla MYEL-vakuutusasian käsittelyssä yhteydessä muun muas­sa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin ja apurahansaajan vakuutusasias­sa myös apurahan myöntäjään.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja val­tioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkempaa tietoa tästä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat www.mela.fi >Tietoa Melasta > Käyttöehdot ja turvallisuus > Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Melassa.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötieto­jen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi­menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

MYEL-vakuutusasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henki­lötietojesi käsittelyä, pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poista­mista tai siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä mm. jos kiis­tät niiden paikkansapitävyyden. Melan ei kuitenkaan lain mukaan tarvitse rajoittaa käsittelyä, jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun tai jos kat­sot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto­suoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

MYEL-/MATA-vakuutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään lais­sa säädetyn ajan.

Säilytysaika on yleensä vähintään sata vuotta siitä, kun hakemuksesi saa­pui Melaan. MYEL-vakuutustasi koskevat tiedot säilytetään MATA-lainsää­dännön säilytysaikoja noudattaen, koska MYEL- ja MATA-vakuutustiedot muodostavat kokonaisuuden.

Vakuutusmaksujen perinnässä tarvittavat tiedot säilytetään MATA-lain­säädännön säilytysaikoja noudattaen vähintään kymmenen vuoden ajan.

Rekisterinpitäjä

Mela on MYEL-vakuutusasiassasi kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaava

Arja Raatikainen

Sähköposti (suojaamaton yhteys) arja.raatikainen@mela.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.

Puhelin 029 435 2321

Lisätietoja Melan asiakaspalvelusta 029 435 2650

GDPR 4518, 4520, 4522, 4523, 4526, 4041 Mela 5/18

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö