Bakgrunden till lagreformen om stipendiater

Bakgrunden till lagreformen år 2009 var att förbättra och bringa ordning i den sociala tryggheten för personer som arbetar på stipendium. En stor del av dem som bedriver konstnärlig verksamhet eller vetenskaplig forskning arbetar i något skede på stipendium. Stipendiatarbetet sker i allmänhet inte i ett anställningsförhållande och betraktas inte heller som företagarverksamhet. Arbetet på stipendium kan för många svara för en betydande del av deras arbetshistoria och uppehälle.

Den finska lagstiftningen om social trygghet är indelad i inkomstrelaterad social trygghet, som säkerställer en rimlig konsumtionsnivå motsvarande tiden i arbete, och en kompletterande social trygghet, som garanterar en minimiutkomst. Före lagreformen 2009 föll således de som arbetade på stipendium i allmänhet utanför den inkomstrelaterade sociala tryggheten för stipendiatarbetets del. Genom LFÖPL-försäkringen får stipendiaterna arbetspensionsförsäkringsskydd. På basis av den arbetsinkomst som fastställs för dem enligt lagen om pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFÖPL) får de också inkomstrelaterade dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen och rehabiliteringspenning från Folkpensionsanstalten.

Uppdaterad 09.07.2015