OFLA- och grupplivförsäkringspremierna

Premierna för den lagstadgade OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen tas ut tillsammans med LFÖPL-premien. Även dessa premier är avdragsgilla vid beskattningen.

 

År 2019 är stipendiaternas premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen 1,60 euro + 0,075 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten. Stipendiater betalar ingen grupplivförsäkringspremie år 2019.

 

Premien för den frivilliga OFLA-fritidsolycksfallsförsäkringen faktureras separat.

Uppdaterad 27.12.2018