LFÖPL-försäkringspremien

LFÖPL-försäkringspremien (pensionsförsäkringsavgiften) räknas ut enligt ett procenttal som är beroende av personens ålder vid ingången av kalenderåret och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek.

De som i början av 2019 är under 53 år och de som då har fyllt 63 år betalar en försäkringspremie på 13,0140 procent när årsarbetsinkomsten är mindre än 26 821,60 euro. Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala för den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 26 821,60 och 42 148,29 euro. För den del som går över 42 148,29 euro är premien 24,10 procent.

På grund av att 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de också en litet högre premie, så att deras motsvarande procentsatser är 13,8240 och 25,60.

Uppdaterad 27.12.2018