Andra indirekta kostnader

Sjukförsäkringsavgifter
Den LFÖPL-arbetsinkomst som fastställts på basis av stipendiatarbete har också betydelse för flera dagpenningsförmåner som FPA betalar. Stipendiater är därför skyldiga att betala sjukförsäkringens dagpenningspremie och sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Dessa avgifter tas ut i efterskott vid beskattningen. Dagpenningspremien är 1,54 procent av arbetsinkomsten år 2019. Ingen sjukvårdspremie tas ut år 2019.

 

Yle-skatten
Yle-skattens storlek beror på hur mycket inkomster en person haft under kalenderåret. Beroende på den försäkrades sammanlagda inkomster kan LFÖPL-arbetsinkomsten således inverka på Yle-skatten. Yle-skatten är 2,5 procent av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna eller av en företagares eller stipendiats sammanlagda arbetsinkomst, om detta belopp blir större. Yle-skatten är dock högst 163 euro (år 2019).

 

Frågor som gäller de kostnader som tas ut vid beskattningen kan riktas till 

Skatteförvaltningen.

 

Uppdaterad 27.12.2018