Andra indirekta kostnader

Sjukförsäkringsavgifter
Den LFÖPL-arbetsinkomst som fastställts på basis av stipendiatarbete har också betydelse för flera dagpenningsförmåner som FPA betalar. Stipendiater är därför skyldiga att betala sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Dessa avgifter tas ut i efterskott vid beskattningen. Dagpenningspremien är 1,58 procent av arbetsinkomsten år 2017. Till följd av konkurrenskraftsavtalet tas ingen sjukvårdspremie ut år 2017.

 

Yle-skatten
Yle-skattens storlek beror på hur mycket inkomster en person haft under kalenderåret. Beroende på den försäkrades sammanlagda inkomster kan LFÖPL-arbetsinkomsten således inverka på Yle-skatten. Yle-skatten är 0,68 procent av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna eller av en företagares eller stipendiats sammanlagda arbetsinkomst, om detta belopp blir större. Yle-skatten är dock högst 143 euro (år 2016 och 2017) och ett skattebelopp under 70 euro tas inte alls ut.

 

Frågor som gäller de kostnader som tas ut vid beskattningen kan riktas till 

Skatteförvaltningen.

 

Uppdaterad 16.01.2017