Försäkringspremier och fakturering

LFÖPL- och OFLA-försäkringspremierna beräknas utifrån den försäkrade stipendiatens personliga LFÖPL-arbetsinkomst, som har bestämts på basis av det personliga stipendium som beviljats. De försäkringspremier som hänför sig till det lagstadgade försäkringsskyddet, nämligen LFÖPL-pensionsförsäkringen, OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen, debiteras tillsammans på samma faktura.

Räknaren för stipendiater ger en uppskattning av försäkringspremiernas storlek.

Premierna för försäkringar som gäller hela kalenderåret faktureras i fyra rater med förfallodagar i mars, juni, september och december. Om hela försäkringspremien hänför sig till tiden före försäkringsbeslutet förfaller premien genast till betalning. Premierna för försäkringar som gäller högst 6 månader faktureras i en enda rat, men ett årsskifte innebär att faktureringsperioden ändå tudelas.

Det är också möjligt att betala försäkringspremierna som ett engångsbelopp eller dela upp dem i flera delbetalningar. I så fall ska du först kontakta vår premiefaktureringsenhet (vakuutusmaksut(a)mela.fi) för att komma överens om en betalningstidtabell.

Försäkringsfakturorna kan styras direkt till internetbanken om den försäkrade har avtalat på förhand med banken om användning av e-faktura.

Försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen.

Uppdaterad 16.01.2017