Kostnader

Hur vet jag om kostnader kan avdras från stipendiet?
Det är stipendiegivaren som bestämmer om en del av stipendiet kan användas till kostnader och således om kostnader kan avdras från stipendiebeloppet. Det lönar sig alltså att kontrollera saken i stipendiebeslutet eller direkt hos stipendiegivaren. Du kan uppge kostnader i din försäkringsansökan även om du inte är säker på att du har rätt att avdra dem. LPA fattar det slutliga försäkringsbeslutet enligt stipendiegivarens anmälan och på basis av om stipendiegivaren tillåter att kostnader avdras eller inte.

Hur mycket kostnader kan jag uppge i min försäkringsansökan?
En allmän regel är att om stipendiet har beviljats för arbete och för de kostnader som arbetet orsakar utan någon närmare begränsning så kan högst hälften av det totala stipendiebeloppet beaktas som kostnader. Det är dock vanligt att stipendiegivaren anger hur mycket kostnader som får avdras.

Om stipendiegivaren har bestämt att stipendiet får användas bara till själva arbetet, baseras försäkringen på hela stipendiebeloppet.

Du kan uppge kostnader i den mån som du vill att LPA ska beakta dem när försäkringsnivån fastställs. Kostnaderna kan dock beaktas i försäkringsbeslutet bara inom ramen för de villkor som stipendiegivaren ställt och inom de gränser som anges i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL).

Vilka slags kostnader kan dras av från stipendiebeloppet?
Bland annat kostnader för materialanskaffning, resekostnader och kostnader för arbetsrum kan dras av.

Dagliga levnadskostnader (såsom hyra, mat, dagliga bussbiljetter), skatter eller lagstadgade försäkringsavgifter är inte sådana kostnader som kan dras av.

Om stipendiaten arbetar utomlands kan även de höjda levnadskostnader som det orsakar beaktas som kostnader.

Jag vet ännu inte exakt hur stora kostnaderna blir. Kan jag ändra kostnaderna senare?
Nivån på försäkringen kan inte justeras efter att beslutet har vunnit laga kraft (30 dagar efter att beslutet gavs). Av den orsaken är det viktigt att stipendiaten redan i försäkringsansökan uppger de kostnadsbelopp rätt som han eller hon vill att ska beaktas.

Behövs det verifikat på kostnaderna?
LPA fordrar inte verifikat eller kvitton på kostnaderna. Den specifikation som ska göras i ansökan kan vara en uppskattning av kostnadernas storlek. Det viktiga är att användningssyftet i stora drag och totalkostnaderna framgår av kostnadsspecifikationen.

Uppdaterad 11.11.2015