Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms

Utifrån försäkringsansökan och stipendiegivarens anmälan fastställs en så kallad årlig LFÖPL-arbetsinkomst för stipendiaten. På denna arbetsinkomst baseras uträkningen av alla pensioner, ersättningar och dagpenningar. Arbetsinkomsten används också som grund för beräkningen av många andra förmåner, till exempel dagpenningar från trafikförsäkringen och Folkpensionsanstalten. Även försäkringspremiernas storlek är beroende av arbetsinkomsten.

Arbetsinkomsten räknas ut enligt följande formel:

(bruttobeloppet av det beviljade stipendiet - kostnader) x 360 / antal dagar i arbetsperioden

Räknaren för stipendiater ger en uppskattning av arbetsinkomstens storlek.

När LFÖPL-försäkringen fastställs registreras årsarbetsinkomsten i förvärvsarbetsregistret. Uppgifterna i registret ligger till grund för personens alla socialskyddsförmåner, bland annat föräldraförmåner, sjukersättningar och arbetslöshetsförmåner.

På samma sätt som andra inkomster enligt de finska arbetspensionslagarna så indexjusteras även LFÖPL-arbetsinkomsten vid årsskiftet. I försäkringsbeslutet uppges arbetsinkomsten alltid enligt nivån för det år då beslutet ges.

Uppdaterad 27.06.2014