Bilagor till ansökan

I regel fordrar LPA inga bilagor eller verifikat i samband med försäkringsansökan. 

Undantag är följande situationer: 

Arbetet på stipendium sker i en arbetsgrupp
För att kunna ge ett försäkringsbeslut behöver vi arbetsgruppledarens anmälan. Uppge i försäkringsansökan arbetsgruppledarens kontaktinformation och uppmana honom eller henne att lämna in en anmälan till LPA.

Arbetet på stipendium sker utomlands
Lämna en ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten till Pensionsskyddscentralen (EU-, EES- och avtalsländer) eller till Folkpensionsanstalten (icke-avtalsländer). Mer information om arbete utomlands.

Utländska stipendiater som kommer från ett land utanför EU
Försäkringsskyldigheten gäller stipendiater som omfattas av den finska lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet. När du ansöker om LFÖPL-försäkring ska du också ansöka hos Folkpensionsanstalten om att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du söker försäkring innan stipendiatarbetet börjar
För att påskynda behandlingen kan du skicka en kopia av stipendiebeslutet till LPA.

Ändringar har gjorts i det ursprungliga stipendiebeslutet eller specialarrangemang har avtalats med stipendiegivaren.
Eventuella handlingar om ändringarna eller specialarrangemangen kan skickas till LPA som e-postbilaga via LPA:s skyddade e-posttjänst eller per post.

Uppdaterad 09.07.2015