Ändring i stipendiatarbetet

Stipendiaten är skyldig att underrätta LPA och stipendiegivaren om eventuella ändringar som sker under försäkringsperioden vad gäller stipendiets ändamål eller användningstid eller stipendiatens arbetsland. Anmälan till LPA görs på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden (4046r).

Stipendiatförsäkringen kan avbrytas på grund av sjukdom, rehabilitering, barnafödsel, vård av ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänstgöring eller annat förvärvsarbete. Försäkringen kan avbrytas tidigast fyra månader från att den börjat. Der krävs också att avbrottet är minst fyra månader långt och att det återstående stipendiatarbetet efter avbrottet pågår i minst fyra månader.

Ett villkor för avbrott är alltid att stipendiegivaren skriftligen har godkänt att stipendiatarbetet avbryts.

På ansökan av stipendiaten avbryts försäkringen från ingången av följande kalendermånad efter den månad under vilken stipendiatarbetet har avbrutits.

Det är möjligt att avsluta försäkringen i förtid, om stipendiet inte används i sin helhet och den försäkrade upphör med det stipendiebaserade arbetet före den avslutningsdag som framgår av försäkringsbeslutet. Stipendiaten ska även underrätta stipendiegivaren om att arbetet upphör.

Det är viktigt att uppgifterna är ajour för att stipendiaten ska ha rätt trygghetsnivå vid ett eventuellt olycksfall eller i en situation som ger rätt till dagpenning. Särskilt när det gäller arbete utomlands lönar det sig att på förhand utreda att försäkringen är i kraft.

Uppdaterad 12.03.2018