Arbetsgruppledarens anmälan

När en arbetsgrupp som bedriver vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet har beviljats stipendium ska arbetsgruppens ledare göra anmälan till LPA om de personer som arbetar i gruppen med stöd av stipendiet (LFÖPL 141 a §).

Gruppens ledare är den person vars namn nämns först i beslutet om beviljande av stipendium och som är kontaktperson mellan forskar- eller arbetsgruppen och den organisation som beviljat stipendiet.

Eftersom det är en lagstadgad skyldighet för stipendiater att teckna LFÖPL-försäkring i fråga om stipendier som beviljats år 2009 eller senare, används arbetsgruppledarens anmälan till att utreda försäkringsskyldigheten. LPA har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt.

Vilka uppgifter ska lämnas
Arbetsgruppens ledare ska anmäla namn och kontaktinformation för de personer som inte står i anställningsförhållande till gruppledaren. Anmälan ska göras för alla gruppmedlemmar som arbetar i minst fyra månader utan avbrott och vilkas andel av stipendiet är minst 1 300 euro (nivån 2019).

Utöver allmänna uppgifter om stipendiet ska i gruppledarens anmälan även ingå bruttobeloppet av det stipendium som beviljats arbetsgruppen och den andel som går åt till gruppens gemensamma kostnader.

Hur anmälan görs
Anmälan ska göras skriftligen till LPA så snart som möjligt när de detaljer som ska ingå har klarnat. För ändamålet finns blanketten Arbetsgruppledarens anmälan (blankett 4002r).

Att anmäla förändringar
En ny anmälan ska dessutom göras om gruppen får en ny medlem som inleder stipendiatarbete eller om en person som tidigare arbetat i gruppen börjar arbeta där på nytt. Anmälan ska göras senast när personen börjar arbeta.

Arbetsgruppledaren har ingen skyldighet att göra anmälan när en redan anmäld person slutar stipendiatarbetet och inte heller att anmäla adressändringar eller personliga kostnader. I dessa avseenden svarar varje gruppmedlem själv för att anmäla omständigheter som inverkar på försäkringsskyldigheten. Likaså svarar varje gruppmedlem själv för att ansöka om försäkring i LPA.

Uppdaterad 27.12.2018